Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
210 5691161
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

Είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία δομών και προγραμμάτων φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας και των πρώην Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το αντικείμενο του τμήματος και οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Αρμοδιότητες ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων

 1. Υποδοχή ηλικιωμένων, λήψη κοινωνικού ιστορικού διερεύνηση αναγκών και παροχή προσωπικών υπηρεσιών: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση για δικαιώματα, υπηρεσίες και παροχές, συνεργασία για παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης.
 2. Συμβουλευτική οικογένειας και πολύπλευρη υποστήριξη των φροντιστών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην οικογένεια με ηλικιωμένο/α άτομο/α.
 3. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία ομάδων υγιούς και ενεργού γήρανσης και ψυχολογικής ενδυνάμωσης.
 4. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων Διά Βίου Μάθησης, επιμόρφωσης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού (δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις) σε συνεργασία με άλλους φορείς, εξωτερικούς συνεργάτες και εθελοντές εκπαιδευτές.
 5. Οργάνωση και λειτουργία Επιτροπών αυτοδιαχείρισης, προώθησης προβλημάτων της τρίτης ηλικίας στις τοπικές αρχές και συμμετοχής των ηλικιωμένων στην τοπική κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ηλικιωμένων για ενεργό συμμετοχή προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και της κοινότητας – Προώθηση του εθελοντισμού στην τρίτη και τέταρτη ηλικία.
 7. Οργάνωση και υλοποίηση διαγενεακών δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης και τη μεταφορά γνώσεων στις επόμενες γενιές.
 8. Οργάνωση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων που συμβάλουν στη βελτίωση της θέσης των ηλικιωμένων στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία, την ανάδειξη της κοινωνικής τους προσφοράς, την άμβλυνση της περιθωριοποίησης τους και τη διατήρηση των κοινωνικών τους δεσμών.
 9. Λειτουργία εντευκτηρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για συζήτηση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 10. Οργανωμένες εξορμήσεις σε προορισμούς ιστορικού, περιβαλλοντικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
 11. Διεπιστημονική συνεργασία και ομάδες έργου για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης κάλυψης αναγκών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 12. Δικτύωση με φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός κοινότητας.

Επιμέρους ζητήματα της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δομών ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 1. Παροχή πρωτοβάθμιων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
 2. Παροχή φυσικοθεραπειών.
 3. Παροχή εργοθεραπειών σε άτομα και ομάδες με θεραπευτική προσέγγιση, για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και των δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργική απασχόληση και τη βελτίωση δεξιοτήτων.
 4. Βελτίωση της υγείας του γηραιού πληθυσμού μέσα από την οργάνωση προληπτικών δράσεων, εξετάσεων και ομιλιών σε συνεργασία με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς υγείας.
 5. Ατομική συμβουλευτική και συμβουλευτική φροντιστών στην πρόληψη επιβαρυντικών παραγόντων για την υγεία των ηλικιωμένων.
 6. Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια και ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης.
 7. Ατομική ή Ομαδική Εκπαίδευση ηλικιωμένων και φροντιστών σε θέματα υγείας (πρώτες βοήθειες, φροντίδα στο σπίτι κ.α.).

Αρμοδιότητες κοινοτικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

Αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σε μη αυτοεξυπηρετούμενους ενήλικες, μοναχικούς ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ άνω των 30 ετών, και περιλαμβάνουν:

 1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διάγνωση αναγκών και οργάνωση ατομικού πλάνου εξυπηρέτησης με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης και την παράταση της παραμονής στο οικείο περιβάλλον.
 2. Παροχή συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξης σε φροντιστές και οικείους.
 3. Υποστήριξη σε θέματα καθημερινής φροντίδας (οικογενειακή βοήθεια, μικροεξυπηρετήσεις εκτός σπιτιού, ιατρικά ραντεβού κ.α.).
 4. Παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών στο σπίτι από εξειδικευμένο προσωπικό (νοσηλευτικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, κ.α.).
 5. Ομαδικές Δραστηριότητες Δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ηλικιωμένων. Ελλείψει άλλης υπηρεσίας δύναται να συμμετέχουν ΑΜΕΑ από 30 ετών και πάνω, μετά από αξιολόγηση από εργοθεραπευτή ή κοινωνικό λειτουργό.

Η κοινοτική φροντίδα με μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα παρέχεται α) στο σπίτι από προγράμματα και δράσεις που συντονίζονται και εποπτεύονται επιστημονικά από το Τμήμα και β) εντός των αποκεντρωμένων δομών σε ειδικούς χώρους.

Αρμοδιότητες κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Αφορούν στην άμεση υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στην Αγία Βαρβάρα, ιδίως άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης όσον αφορά στην κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής επιβίωσης. Ασκούνται μέσα από τη λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών οι οποίες είναι: η Δομή Παροχή Συσσιτίου καθημερινά, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Δημοτικό Ανταλλακτήριο/Ιματιοθήκη.

Οι αρμοδιότητες που ασκούνται εντός των Δομών είναι:

 1. Υποδοχή αιτημάτων για υλική βοήθεια στην κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής επιβίωσης: λήψη κοινωνικού ιστορικού, διερεύνηση αναγκών, ένταξη σε υπηρεσίες υποστήριξης ή παραπομπή σε άλλους φορείς όπου απαιτείται.
 2. Αναζήτηση χορηγιών/δωρεών και υπηρεσιών εντός και εκτός κοινότητας με στόχο την ανακούφισης της φτώχειας.
 3. Προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας, της αλληλοβοήθειας και της ανταλλακτικής κουλτούρας.
 4. Οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινωνικής συνοχής και του εθελοντισμού (βιωματικά εργαστήρια, ημέρες μνήμης κ.α).
 5. Παροχή ευκαιριών εθελοντικής δράσης εντός των δομών και εποπτεία αυτής.

Γενικές αρμοδιότητες Τμήματος

 1. Ασκεί την επιστημονική εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας για όλες τις δομές, υπηρεσίες και προγράμματα που αφορούν σε άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας και σε άτομα που ζητούν υλική βοήθεια λόγω φτώχειας.
 2. Οργανώνει – συντονίζει διεπιστημονικές διυπηρεσιακές ομάδες εποπτείας έργου και συμμετέχει σε αντίστοιχες διατμηματικές.
 3. Συμμετέχει σε ομάδες σχεδιασμού προγραμμάτων και εκπόνησης ερευνών που αφορούν σε κοινωνικά θέματα.
 4. Οργανώνει, υλοποιεί και έχει την εποπτεία των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Τρίτη και Τέταρτη ηλικία («Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ κ.λπ.) και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (δομές παροχής βασικών αγαθών ΕΣΠΑ κα).
 5. Έχει την ευθύνη συμμετοχής και παρακολούθησης δικτύων, δράσεων και πολιτικών – εθνικών και ευρωπαϊκών- που αφορούν στις ομάδες στόχου του και εκπροσωπεί σε αντίστοιχα όργανα και επιστημονικές συναντήσεις.
 6. Συμμετέχει σε επιτροπές και άλλα όργανα που η λειτουργία τους σχετίζεται με θέματα κοινωνικής προστασίας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ηλικιωμένους και ειδικές ομάδες πληθυσμού.
 7. Αποδίδει ετήσιους απολογισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος.
 8. Στις δομές του εκπαιδεύονται σπουδαστές και φοιτητές σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας είναι ανοιχτά στη συμμετοχή κάθε πολίτη:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΠΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ: Υποδοχή, ενημέρωση, καταγραφή αναγκών αιτημάτων, δεξιοτήτων,  ατομική συμβουλευτική υποστήριξη: καθημερινά

ΙΑΤΡΕΙΟ: μέτρηση αρτηριακής πίεσης- σακχάρου, κλείσιμο ιατρικών ραντεβού, πληροφόρηση, συμβουλευτική
Α΄ΚΑΠΗ: Κάθε Δευτέρα – Πέμπτη  7.00 – 10.00 π.μ
Γ΄ΚΑΠΗ:  Κάθε Δευτέρα –Τετάρτη   7.00 – 10.00 π.μ
ΚΕΦΑ:     Κάθε Τρίτη  –  Πέμπτη 7.00 – 10.00 π.μ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ:  κάθε 3η Παρασκευή εκ περιτροπής σε όλα τα ΚΑΠΗ   (Πετράς)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ:  κάθε Πέμπτη στο Α΄ΚΑΠΗ (Θεοχάρης)

ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ:
Α΄ΚΑΠΗ: Πέμπτη 9.00-10.30π.μ.
ΚΕΦΑ: Παρασκευή 11.00-12.30 π.μ.
3ο ΚΑΠΗ: Τετάρτη 9.00-10.30πμ. (υπεύθυνη: Κωνσταντινίδου Πηνελόπη) ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Α΄ΚΑΠΗ: Δευτέρα 9.00-11.00 και 11.00-1.00 μμ
ΚΕΦΑ: Πέμπτη ανά 15ημερο 9.00-10.30 μμ (υπεύθυνες: Γκοτσοπούλου Μαρία, Πακλατζίδου Μυρσίνη)
(για τη συμμετοχή απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση νοητικής κατάστασης από το προσωπικό του Συμβουλευτικού Σταθμού)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΕΦΑ : Πέμπτη 10.00-12.00π.μ.
(υπεύθυνη:Γκοτσοπούλου Μαρία) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α΄ΚΑΠΗ: Τετάρτη 10.00-11.00 πμ
ΚΕΦΑ: Δευτέρα 10.00-11.00 πμ
3o ΚΑΠΗ: Παρασκευή 9.30-10.30π.μ.
ΚΗΦΗ: Δευτέρα και Παρασκευή 11.15-12.15 πμ (υπεύθυνες: Σαριπανίδη Φωτεινή, Λάβα Ματίνα)

ΓΙΟΓΚΑ
Α΄ΚΑΠΗ: Παρασκευή κάθε 15 μέρες
12.00-1.00 μμ
(υπεύθυνη: Μαρινάκου Βαρβάρα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ
Α ΚΑΠΗ: Τρίτη 11.15 – 12.15 π.μ.
(όποτε υπάρχει εκδρομή μεταφέρεται)
ΚΕΦΑ: Τετάρτη 10.00- 12.00 πμ (υπεύθυνος: Σουλτάνος Κωνσταντίνος) ΧΟΡΟΣ
ΚΕΦΑ: Παρασκευή 10.00-11.00 πμ
3ο ΚΑΠΗ: Τρίτη 11.15 -12.00 (όποτε υπάρχει εκδρομή μεταφέρεται)
(υπεύθυνη: Καμολίκη Μαρία)

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Επισκέψεις μελών σε σπίτια ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα. Δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε ΚΑΠΗ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οργάνωση αστικών περιπάτων και μικρές διαδρομές σε ορεινά μονοπάτια. Δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε ΚΑΠΗ

ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Ένα ταξίδι συναντήσεων, αλληλεπιδράσεων, γνώσεων και αναζητήσεων» ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και τους άλλους μέσα από ιστορίες και ασκήσεις βιωματικής μάθησης
3ο ΚΑΠΗ: Πέμπτη 10.00-11.00 π.μ.

«ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»
Αναζητούμε: Μοδίστρες που θα προσφέρουν δωρεάν μαθήματα κοπτικής – ραπτικής για αρχάριους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συντροφιά ενός ζώου συμβάλει στην ψυχική και κινητική υγεία των ηλικιωμένων. Ένα ζώο μπορεί να γίνει απρόσμενα ένας καλός φίλος και προστάτης. Σε συνεργασία με το ΔΙΚΕΠΑΖ και με το τοπικό φιλοζωικό Σωματείο εφαρμόζουμε το πρόγραμμα υιοθεσίας ζώων συντροφιάς για την Γ΄ηλικία. Τηλ: 2132019373

 

Για τον ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊστάμενος/η 210 5691161 kefa@agiavarvara.gr

Σχετικές Δομές

Αναλυτική λίστα σημείων
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ
Κοινωνικές Δομές Κοινωνικές Δομές
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility