Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΑρχικήΟ ΔήμοςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σκοπός τους είναι η προώθηση τοπικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί πλέον μια μόνιμη εσωτερική διαδικασία και σύστημα προγραμματισμού κάθε Δήμου  που προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του με απώτερους στόχους:

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δημοτική  περίοδο 2014 – 2019 καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/Β/4-11-2014.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2008-2010

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility