Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΙΞΜΟΡΑΘ-Ζ4Ξ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 11957 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διενέργεια απευθείας ανάθεση για την παροχής υπηρεσίας μίσθωσης, συντήρησης, ολικής τεχνικής εξυπηρέτησης και προμήθειας του συνόλου των αναλωσίμων (εκτός χαρτιού φωτοαντιγραφής) και ανταλλακτικών ασπρόμαυρου ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΝΙΠΟΡΑΘ-ΡΕΓ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 11956 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΤΝΩ6Θ-ΜΟ3 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 40/31.3.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω κορωνοϊού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΓ4Ω6Θ-9ΣΗ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 38/31.3.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης (Ντίζελ, αμόλυβδη βενζίνη)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΦΙΩ6Θ-ΘΡΙ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 37/31.3.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 680ΥΩ6Θ-ΙΝ0 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 36/31.3.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ386Ω6Θ-ΜΝΥ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω κορωνοϊού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΘ8Ω6Θ-ΒΛ5 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης (Ντίζελ, αμόλυβδη βενζίνη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΒΗΩ6Θ-ΦΣΕ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΒ6Ω6Θ-Δ12 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Κ 31 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΘΞΗΟΡΑΘ-ΔΨΔ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ31/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 30 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΗΨΥΟΡΑΘ-602 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ30/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 29 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΜΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΙΖ6ΟΡΑΘ-ΕΚΛ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ29/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 28 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΠΨΤΟΡΑΘ-ΛΛΜ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ28/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 27 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ2ΦΖΟΡΑΘ-3Κ1 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ27/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΜΥΩ6Θ-ΗΒΨ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΑ3Ω6Θ-ΧΧΠ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου -Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΜ7Ω6Θ-30Κ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 32 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Άξονας προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» - Τίτλος: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΑΦΩ6Θ-ΛΙ0 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΤΘΩ6Θ-4Λ2 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.