Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Έγκριση μελέτης, επιτροπής διαγωνισμού και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ », το οποίο αποτελεί το Υποέργο 2 της Πράξης: «Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΧΓΩ6Θ-ΦΤ6 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για δύο (2) έτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΛΨΩ6Θ-ΙΘΓ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ08Ω6Θ-ΖΟΛ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 107 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφαλείας στο δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΗΞΩ6Θ-6ΤΞ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΑΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΦΧΙΟΡΑΘ-52Κ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 13773 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Λήψη απόφασης περί σύστασης των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας των 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου & 8ου Δημοτικών Σχολείων Αγίας Βαρβάρας»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΡΕΕ3ΟΞΣΔ-ΤΙ8 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου λειτουργίας κυλικείων των 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου & 8ου Δημοτικών Σχολείων Αγίας Βαρβάρας»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΡΚ27ΟΞΣΔ-3ΧΟ 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου παραλαβής πετρελαίου των 1ου, 2ου, 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Αγίας Βαρβάρας»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΑΘΖΟΞΣΔ-ΘΔΤ 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης του έργου «Επέκταση φωτισμού στην οδό Π. Μελά και πεζόδρομο Δούσμανη και επισκευή συστήματος Πυρόσβεσης»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Π4ΛΩ6Θ-ΟΗΝ 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω3ΓΩ6Θ-Φ67 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2η τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» με κωδικό ΟΠΣ: 5001480
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & ΤΠΕ ΑΔΑ: Ω8ΗΜΩ6Θ-Ο89 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2520 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2η τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» με κωδικό ΟΠΣ: 5001480
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & ΤΠΕ ΑΔΑ: 6ΥΖΜΩ6Θ-Φ07 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2519 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
2η τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Παροχή Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» με κωδικό ΟΠΣ: 5001480
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & ΤΠΕ ΑΔΑ: ΨΤ01Ω6Θ-ΚΚΒ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φροντιστηρίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΜΙΩ6Θ-ΙΓ5 23/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τροποποίησης των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) των υποέργων της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93Γ2Ω6Θ-Θ4Τ 23/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οικονομικού έτους 2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ψ3ΙΩ6Θ-ΙΒΡ 20/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 124 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΡΩΩ6Θ-Θ41 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης, αίτηση αρ. πρωτ. 47171/19-12-2022
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΛΣΖΩ6Θ-9Ω8 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης, αίτηση αρ. πρωτ. 47169/19-12-2022
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 60Ο5Ω6Θ-ΝΦΖ 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί παράτασης ή μη του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» ΟΜΑΔΑ 1
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 978ΟΩ6Θ-ΥΔ3 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ