Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Συμπλήρωση της με αρ.119/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΙΓΩ6Θ-Ο6Φ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Συμπλήρωση της με αρ.118/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΗΠΩ6Θ-5ΩΓ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικηγόρου για την υποστήριξη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με ΕΑΚ 4356/2020 Έφεσης του Δήμου κατά της 31/2020 Απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών στην δικάσιμο της 26.1.2021 και σε κάθε επόμενη εξ αναβολής δικάσιμο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝ8ΘΩ6Θ-Φ05 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικηγόρου για την αντίκρουση της με ΕΑΚ 1467/2016 αγωγής των Χ.Α. κλπ κατά του Δήμου στην ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών δικάσιμο της 29.1.2021 και σε κάθε εξ αναβολής δικάσιμο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ57ΨΩ6Θ-95Ο 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ’ αιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΗΑΩ6Θ-Ξ9Ω 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης από Πράσινο Ταμείο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΛΩΩ6Θ-ΧΒΨ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΘ1Ω6Θ-74Ψ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ) του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο δήμο Αγίας Βαρβάρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΟ2Ω6Θ-ΙΟΗ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β8 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΓΡΒΟΡΑΘ-6ΞΛ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β8/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β7 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΩΜΜΟΡΑΘ-Κ1Ο 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β7/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β6 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 94ΙΦΟΡΑΘ-ΥΔ3 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β6/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β5 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΖΠΚΟΡΑΘ-Φ5Ω 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β5/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β4 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 945ΕΟΡΑΘ-ΟΙΓ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β4/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β3 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ2ΑΑΟΡΑΘ-3Ι2 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β3/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΥΘΩΟΡΑΘ-03Ψ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β2/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΖ51ΟΡΑΘ-ΙΥΞ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Β1/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ8ΟΦΟΡΑΘ-42Ν 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 12808 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΟΞΨΟΡΑΘ-Λ4Ν 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 12807 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπών εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών καθώς επίσης επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του ν.4412/2016
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩ6Θ-Ξ2Σ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΜΗΩ6Θ-ΓΔΓ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.