Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Αιτήσεις εγγραφής στο ΒΝΣ «Δημ. Παντελιάδης» και Π.Σ «Η ΣΒΟΥΡΑ» για τη σχολική περίοδο 2018-2019.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 78ΒΥΟΡΑΘ-9ΡΓ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 36/2018 Αρ. Αποφ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΕΠ Β 232 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 78Ν5ΟΡΑΘ-Ω59 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 232 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ ν.4412/2016
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΕΕΕΩ6Θ-8Υ4 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7535 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
XEP B 231 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΣΔΗΟΡΑΘ-ΠΦΗ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 231 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 230 VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ A,E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΡ2ΘΟΡΑΘ-ΤΞ7 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: B 230 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 220 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΨΡΖΟΡΑΘ-ΞΝΞ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 221 ΚΟΥΛΙΟΥΡΑ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΚΜΡΟΡΑΘ-8ΓΒ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 229 ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΛΓΞΟΡΑΘ-Υ5Τ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7399Ω6Θ-6ΚΨ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7334 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Επιβολή προστίμου για ανακριβή υποβολή δήλωσης τετραγωνικών μέτρων που αφορά στα δημοτικά τέλη, στο δημοτικό φόρο και στο τέλος ακίνητης περιουσίας»
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6086Ω6Θ-79Γ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7516/21-06-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6Φ0Ω6Θ-ΩΞΥ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7435 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6475ΟΡΑΘ-ΥΜΦ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 9750 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ένταλμα προπληρωμής για δικαστικά έξοδα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 600ΥΩ6Θ-ΜΥΔ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδέσμευση πιστώσεων».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 675ΟΩ6Θ-ΑΜΦ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 132 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΓΡΩ6Θ-627 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 131 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΙΥΩ6Θ-Ε61 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΒ6Ω6Θ-ΖΑ0 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 3
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΔΟΩ6Θ-ΜΕΞ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Επιβολή προστίμου για ανακριβή υποβολή δήλωσης τετραγωνικών μέτρων που αφορά στα δημοτικά τέλη, στο δημοτικό φόρο και στο τέλος ακίνητης περιουσίας.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΧ8Ω6Θ-ΟΕ1 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7451/20-06-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αρ. αποφ. οικ. επιτροπής 122/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΙΦΩ6Θ-ΔΥ6 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 126 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.