Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΘΕΜΑ: «Περί παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου εμβαδού 3.000 τμ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 3»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ9ΝΩ6Θ-ΕΑΤ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 138 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου εμβαδού 1.213,52 τμ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 3
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΥΟΩ6Θ-033 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου εμβαδού 4.700,00 τμ επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 3
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΙΨΩ6Θ-ΠΤΠ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 136 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Περί μετάθεσης ή μη καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας οχήματος (πυροσβεστικό)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΦΕΩ6Θ-ΧΦΖ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 135 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί μετάθεσης ή μη καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΥΦΩ6Θ-Γ87 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 134 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΤΗΩ6Θ-Ν0Ρ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 139 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 90/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» στην Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορισμός εκπροσώπων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΚΙΩ6Θ-ΓΤΚ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 133 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 93/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Μονάδων και ανοικτού αθλητικού χώρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στην Πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορισμός εκπροσώπων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΗΒΩ6Θ-1ΚΧ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 132 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 129 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΚ2ΒΟΡΑΘ-ΣΡΔ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Β129/2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 128 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ15ΜΟΡΑΘ-Κ64 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Β128/2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 127 ΜΠΕΡΗΣ ΑΧ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Χ66ΟΡΑΘ-ΚΩ1 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Β127/2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της με αριθμό 85/2021 απόφασης Δ.Σ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΤΧΩ6Θ-4ΩΗ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παραχώρησης του δημοτικού κινηματοθεάτρου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΒΕΩ6Θ-711 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί παραχώρησης ενοικιαζόμενου Κοινόχρηστου Χώρου στα Περίπτερα του Δήμου πέραν των 4,14 τ.μ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞ19Ω6Θ-ΙΡ8 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης περιπτέρου κατόπιν άγονης δημοπρασίας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΨΦΩ6Θ-ΣΧΓ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης περί έγκρισης των μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για αγορά που θα κάνει το 10ο Νηπιαγωγείο»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ8ΧΞΟΞΣΔ-ΛΕΚ 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 27 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
"Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο για αποκατάσταση τζαμιών του σχολείου"
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΦΚ2ΟΞΣΔ-1ΡΡ 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 26 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός «Δημήτρης Παντελιάδης» & παιδικός σταθμός «Σβούρα») στις προδιαγραφές του ΠΔ. 99/2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64Υ9Ω6Θ-ΖΝ6 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 124 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί συνομολόγησης ή μη επί αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων με Ε.Α.Κ. 5963/2022 και ΓΑΚ 53917/2022 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 21.06.2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΩΞΩ6Θ-ΙΒΧ 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 125 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 63ΔΥΟΡΑΘ-ΠΕΖ 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 13647 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.