Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/382 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Τ43Ω6Θ-6Υ0 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16352 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/381 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ- ΤΕΑΔΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟ1ΣΩ6Θ-ΗΩΧ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16531 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΤΗΩ6Θ-Η66 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16363 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΟ8Ω6Θ-ΟΙ5 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16362 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6432Ω6Θ-ΜΙ6 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16361 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΧΨΩ6Θ-ΕΧΗ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΡΞΩ6Θ-Β6Θ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16297 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ4ΟΩ6Θ-ΞΜΓ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 15986 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 4899 ΚΑΙ ΤΟ ΙΖΑ 149 ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΖΩΩ6Θ-03Π 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 15985 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΙΜΩ6Θ-ΥΥΛ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 15982 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΞΙΩ6Θ-3ΑΝ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 15981 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ- 77366 ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΦΝΩ6Θ-ΓΝΧ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΥΘ0ΟΡΑΘ-Μ7Φ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 10405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω1ΖΒΟΡΑΘ-ΓΜΖ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 10404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΘΒΜΟΡΑΘ-Η4Ρ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 81/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο της Γ.Γ.Α περιόδου 2018-2019 .
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω0Ω6ΟΡΑΘ-ΩΑΧ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 80/2018 Αρ. Αποφ.: 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση Iσολογισμού, Aποτελεσμάτων Xρήσεως και ‘Eκθεσης Πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. για το οικονομικό έτος 2017
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΝΝΧΟΡΑΘ-ΒΤΒ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 79/2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ίδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΜΓ9ΟΡΑΘ-ΕΓΧ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 78/2018 Αρ. Αποφ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΕΠ Β 392 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΒΑΛΑ - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΖΝΜΟΡΑΘ-ΜΙΘ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 392 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 391 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ1Ψ5ΟΡΑΘ-Γ2Ψ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 391 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.