Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια υλικών καθαριότητας, για το Κ.Η.Φ.Η , τα πολιτιστικά τμήματα και τον Τομέα Διοίκησης & Οικονομικών για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ετών 2020-21-22
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΧΔΘΟΡΑΘ-Ν5Η 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12538 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αιτήματα συμμετεχόντων στα πολιτιστικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 66Ν7ΟΡΑΘ-15Ψ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 56/2020 Αρ. Αποφ.: 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΕΕ1ΟΡΑΘ-Β93 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 55/2020 Αρ. Αποφ.: 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση της με αριθμ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΣΕΕΟΡΑΘ-1Μ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 54/2020 Αρ. Αποφ.: 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ83ΦΟΡΑΘ-ΥΕ5 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12571 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΝΣΩΟΡΑΘ-4Ε0 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12570 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΟΣΥΟΡΑΘ-Ψ7Ω 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12569 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΕΧ0ΟΡΑΘ-ΝΓΕ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12568 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΙΘ3ΟΡΑΘ-8ΜΞ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12567 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΚΡΔΟΡΑΘ-22Γ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12565 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΖ18ΟΡΑΘ-6ΟΞ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12551Ε ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΘ71ΟΡΑΘ-Η91 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12551Δ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ21ΠΟΡΑΘ-Μ57 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12551Γ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 60Ψ4ΟΡΑΘ-ΟΑ4 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12551Β ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠΝ9ΟΡΑΘ-Σ5Λ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12563 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2020.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω3ΘΡΟΡΑΘ-ΖΧΛ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 53/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω7ΓΑΟΡΑΘ-ΟΨΟ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12553 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΨ7ΦΟΡΑΘ-0ΗΕ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12551 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΣΠ8ΟΡΑΘ-0ΡΟ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12552 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Διενέργεια απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας: 1. Συγγραφής της ιστορίας της πόλης 2. Οργάνωση, προγραμματισμός και λειτουργία του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΞΓΛΟΡΑΘ-6ΩΑ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12558 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.