Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: α) της με αρ. 9.3.1 μελέτης «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5063497, β) της με αρ. 9.4.1 μελέτης «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό ΟΠΣ:5063498 και καθορισμός των όρων διακήρυξης για το Έργο με τίτλο : «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΠΜΩ6Θ-820 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 173 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αποδοχή Δωρεάς στο 8ο Δημοτικό σχολείο εποπτικών και συναφών υποστηρικτικών υλικών για τον εξοπλισμό/οργάνωση του εργαστηρίου Φυσικής του σχολείου
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ9ΜΑΟΞΣΔ-ΚΕΙ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 41 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο 5ο Δημοτικό σχολείο για διαμόρφωση της αίθουσας του εργαστηρίου Πληροφορικής
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΣΩ1ΟΞΣΔ-Ω1Ι 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 40 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη έγκριση ανάθεσης καθηκόντων Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΑΡΟΟΞΣΔ-49Ω 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 39 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού της Β΄ Κατανομής 2021, στην Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων, την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων, έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Μ4ΧΟΞΣΔ-4ΧΟ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 38 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 9ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΠΜΩ6Θ-4ΘΠ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ματαίωση του διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 203.500,00€ και επαναδημοπράτησή του
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0Ρ2Ω6Θ-Β7Δ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 182 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του δήμου μας ( ΚΤΕΟ – Κ.Ε.Κ )
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΖΘΩ6Θ-ΧΕΛ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων στην έφεση του Δήμου κατά της με αρ. 2683/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Δικάσιμος 24.9.2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΛΣΩ6Θ-72Φ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 183 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας κατά το σχολικό έτος 2021-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΩΟΩ6Θ-ΠΒΝ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στην πρόσκληση VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ορισμός εκπροσώπων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΚΓΩ6Θ-Υ9Ε 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 180 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2021, ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΤΚΡΟΞΣΔ-Ζ3Η 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜ5ΡΩ6Θ-11Α 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 181 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί συνέχισης ή μη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση οδών Π.Π. Γερμανού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ3ΜΩ6Θ-ΙΨ2 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 175 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΤΩΩ6Θ-ΜΨ8 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 179 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6Ω3Ω6Θ-19Α 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 166 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή Γ΄ Κατανομής έτους 2021, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΨΖΩ6Θ-Ι91 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 165 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας καθώς και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των στάσεων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΓΒΩ6Θ-ΗΒΙ 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 172 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΔΝΩ6Θ-Ο72 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 164 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 61ΩΡΟΡΑΘ-ΣΜ3 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 13369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.