Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από παγία προκαταβολή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΤΖΩ6Θ-4Θ8 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, με την Επωνυμία «Δ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός» Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ΑΔΑ: ΩΜ2ΝΩ6Θ-ΠΩ4 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 9918 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 3779/22.4.2010 άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Παιδικού Σταθμού) Αγίας Βαρβάρας, με την Επωνυμία «Η ΣΒΟΥΡΑ »
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ΑΔΑ: ΨΘΛΕΩ6Θ-25Κ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 9919 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχετικά με την με αριθμ. 1048/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΚ6ΥΟΡΑΘ-197 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 47/2020 Αρ. Αποφ.: 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΒΠΧΟΡΑΘ-ΦΚΙ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12465/3-8-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΡΤΝΟΡΑΘ-ΠΞΟ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12462/3-8-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΡΒΔΟΡΑΘ-4ΜΑ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12463/3-8-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρακτικών των επιτροπών κατάταξης –επιλογής των υποψηφίων της με Α.Π. 12267/13-7-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού στα πολιτιστικά τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Θεατρικό Εργαστήρι), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021».
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 650ΦΟΡΑΘ-0Υ2 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 46/2020 Αρ. Αποφ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξέταση ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης - επιλογής των υποψηφίων της με Α.Π. 12267/13-7-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού στα πολιτιστικά τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Θεατρικό Εργαστήρι), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021».
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΦΟΘΟΡΑΘ-3ΑΩ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 45/2020 Αρ. Αποφ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ’ 102/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ96Ω6Θ-Θ3Ω 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 120 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την αντίκρουση της από 22.7.2020 αγωγής του Ε.Φ. κατά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΕΑΚ 84/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δικάσιμος 29/9)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΝΟΩ6Θ-82Α 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 119 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την αντίκρουση της από 23.7.2020 αγωγής των Π.Κ., Σ.Χ. κ.λ.π. κατά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΓΑΚ 48204/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δικάσιμος 17/9)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΓ2Ω6Θ-Ρ1Ψ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 118 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την απόκρουση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1166/23-7-2020 αίτησης για αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. 189/25.5.2020 απόφασης του Δημάρχου και κάθε άλλης συναφούς πράξης, την οποία κατέθεσε ο Ε.Φ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9684Ω6Θ-ΡΓΝ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 117 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ2ΔΩ6Θ-54Ξ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 124 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρόσληψης παιδαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά Δήμου Αγίας Βαρβάρας με κωδικό ΟΠΣ 5002499, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΝΣΩ6Θ-ΩΒΔ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 123 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση συμπλήρωσης Κ.Α. Προϋπολογισμού δαπανών δεκτικών πάγιας προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΣ4Ω6Θ-2ΜΠ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 116 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αριθ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 92/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΣΖΩ6Θ-Ε3Ζ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αριθ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 75/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΘΚΩ6Θ-Ι4Ν 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 113 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 199 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΝ8ΒΟΡΑΘ-43Ζ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β199/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 198 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΛΖΕΟΡΑΘ-0ΑΣ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β198/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.