Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών και αποστραγγιστικές εργασίες στο χώρο του γηπέδου Ριμινίτικα του Δήμου Αγ. Βαρβάρας» (Αρ. Μελ. 5/2016), συνολικής δαπάνης εργασιών 67.889,26€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΞΝΩ6Θ-ΚΕΛ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 29 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του δήμου μας ( ΚΤΕΟ – Κ.Ε.Κ )
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΙ2Ω6Θ-ΓΝ2 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υλοποίηση δράσης «Κατασκήνωση στην πόλη»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΟΗΨΟΡΑΘ-ΗΦ0 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 35/2021 Αρ. Αποφ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 93Β0ΟΡΑΘ-ΚΨΩ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13064 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας πληρεξούσιου δικηγόρου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Α12ΟΡΑΘ-ΥΒΗ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13065 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Τροποποίηση της με αριθμό 115/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΚ5Ω6Θ-Θ4Ι 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Έγκριση 5ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ1ΚΩ6Θ-Ν63 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης περί ορισμού ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής βάσει μορίων δημοτικών παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2021-2022»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦ7ΤΩ6Θ-ΑΜΨ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Μετακίνηση λαϊκών αγορών»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ85Ω6Θ-ΧΕ6 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΦΧ6ΟΡΑΘ-56Β 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 34/2021 Αρ. Αποφ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση περί άσκησης έφεσης επί της με αριθμ. 1183/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Κ6ΞΟΡΑΘ-Γ3Α 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 33/2021 Αρ. Αποφ.: 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΛΣΡΟΡΑΘ-ΘΘ0 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13059 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΛΦΡΟΡΑΘ-ΤΑΔ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13055 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΩΔ8ΟΡΑΘ-ΠΩΔ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13054 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για το 2021 στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) σύμφωνα με την υπ’αριθμ.7261/22.3.13 ΚΥΑ.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΞΕΒΟΡΑΘ-3ΗΤ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 32/2021 Αρ. Αποφ.: 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2021.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 679ΗΟΡΑΘ-ΔΔΘ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 31/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τοποθέτησης απαγορευτικών στάθμευσης επί οδού 28ης Οκτωβρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΨΦΒΩ6Θ-ΛΧΜ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Έγκριση τοποθέτησης οριοδείκτη διευκόλυνσης πρόσβασης σε είσοδο υπόγειου χώρου στάθμευσης επί οδού Παύλου Μελά 33»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΘ8ΝΩ6Θ-82Η 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών διευκόλυνσης εισόδου σε κατοικία επί οδού Ναυπάκτου»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω0ΖΑΩ6Θ-ΡΛ1 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδόχων, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων α) για τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου β)για τις ανάγκες του προγράμματος σίτισης της Δομής Παροχή συσσιτίου, γ)για τις ανάγκες της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 678ΨΩ6Θ-83Χ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.