Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
«Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κνωσού 35
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω3ΞΛΩ6Θ-ΖΒΑ 23/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω παραίτησης του κ. Λεουτσάκου Λάμπρου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΗΟΩ6Θ-0ΛΜ 23/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή και διάθεση ποσού Δ’ Κατανομής έτους 2018 (αποφ. Δ.Σ 194/2018) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών)
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω54ΤΟΞΣΔ-43Θ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 39/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 7ου Δημοτικού περί έκτακτης επιχορήγησης.
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΚΛΝΟΞΣΔ-ΙΚ5 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΒΕΩ6Θ-ΥΚΖ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 259/10-1-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΩΚΩ6Θ-ΣΩΡ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 260/10-1-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΘΝΩ6Θ-ΠΨΘ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 661 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΟΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΗΛΩ6Θ-85Ε 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 660 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω295Ω6Θ-ΞΕ1 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 659 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/68 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΑΒΩ6Θ-ΛΥΟ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/67 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Π.Ο.Ε.)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΩΙΩ6Θ-Ε9Π 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/66 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΤΠΩ6Θ-099 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/64 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ0ΚΩ6Θ-Π0Γ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 624 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/63 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Θ-Ο9Μ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 623 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/65 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97Φ2Ω6Θ-3Κ2 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 622 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΟΖΩ6Θ-9Ε1 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 558 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΦΗΩ6Θ-5ΩΛ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 554 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Δ3Ω6Θ-ΡΞ7 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 525 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ6ΛΩ6Θ-0ΟΜ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 524 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΗ1Ω6Θ-2ΓΦ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 528 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.