Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμβασης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω59ΡΩ6Θ-2Ρ6 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 120 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού επιτροπής κατάρτισης πίνακα επιλογής, βάσει μορίων, βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του τμήματος προσχολικής αγωγής του δήμου Αγίας Βαρβάρας για το σχολικό έτος 2019-2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΥ5Ω6Θ-ΜΨΦ 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου χρήσης γραμμών κινητής τηλεφωνίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΜΘΩ6Θ-8ΛΟ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 112 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή της συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΤΨΩ6Θ-0ΚΠ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ7ΛΩ6Θ-Φ1Μ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 109 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός νόμιμων εκπροσώπων στις συνεργαζόμενες με το δήμο Αγίας Βαρβάρας τράπεζες.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΓΘΩ6Θ-ΡΘΔ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: Ενίσχυση βάθρου γέφυρας Στέφανου Σαράφη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ38Ω6Θ-ΦΩΗ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 107 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση χρόνου περαίωσης Α΄ Φάσης εκπόνησης της μελέτης: Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 618ΟΩ6Θ-95Μ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης δημοτικού προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ6ΚΩ6Θ-ΚΨΓ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΤΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & ΤΠΕ ΑΔΑ: Ω127Ω6Θ-0Ξ1 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 10537 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ6ΒΩ6Θ-Τ1Ε 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή κοινωνικού φορέα για εκπροσώπηση στη διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΓΧΩ6Θ-ΡΒ4 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 105 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός προεδρείου και μελών διοικητικού συμβουλίου στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΙΨΩ6Θ-ΨΩ4 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 104 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 284 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω6ΒΑΟΡΑΘ-Ρ0Α 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 284/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΨ7Ω6Θ-ΑΣ9 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 119 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 283 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΛ0ΗΟΡΑΘ-0ΦΟ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 283/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων μετά από Φυσικές Καταστροφές
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ΑΔΑ: 61Ο0Ω6Θ-3ΛΟ 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 10297 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 282 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΙΦ4ΟΡΑΘ-ΨΧ0 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 282/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΕΙΤΟΡΑΘ-ΔΛ3 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ9ΒΗΟΡΑΘ-ΨΡΚ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 11228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.