Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Μετατροπή συμβάσεων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σε πλήρους.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ9ΑΙΟΡΑΘ-ΡΓΙ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 4/2020 Αρ. Αποφ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και υπογραφή πρακτικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0Η0Ω6Θ-ΦΓΝ 23/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 5/21.1.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο του Ε.Χ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 627ΩΩ6Θ-4Τ2 23/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 4/21.1.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση αποζημιώσεων πληγέντων από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ60Ω6Θ-ΖΔΝ 23/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2/21.1.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προσφυγή του δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 134843/33934/15.1.2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω070Ω6Θ-ΖΥ7 23/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1/21.1.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 με το Δήμο Αιγάλεω για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αιγάλεω
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΧΝΩ6Θ-ΞΛ8 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 175/17.12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Ρ5ΨΟΡΑΘ-ΔΒΜ 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ένταξη σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών, του οφειλέτη του δήμου Αγίας Βαρβάρας Γ.Κ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΗΔΩ6Θ-32Φ 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 3/21.1.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης έτους 2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7Χ3ΦΟΡΑΘ-75Ω 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11699 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας πληρεξούσιου δικηγόρου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΩΕΡΟΡΑΘ-493 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11711 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 67ΔΗΟΡΑΘ-48Π 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11701 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΝΓ7ΟΡΑΘ-4ΣΠ 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11700 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9Β47ΟΡΑΘ-Λ2Η 20/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2/2019 Αρ. Αποφ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ Β 430 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΔΔ7ΟΡΑΘ-Ι8Π 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Β 430/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα Ο.Τ. 668, 669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ7ΧΩ6Θ-0Η2 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης για αποζημιώσεις πληγέντων από το σεισμό του Ιουλίου 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΙΔΩ6Θ-ΧΔΑ 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 196 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί απόδοσης στην κυκλοφορία της οδού Στέφανου Σαράφη
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒ0ΑΩ6Θ-0Ι8 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 194/30.12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) δήμου Αγίας Βαρβάρας οικονομικού έτους 2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Ξ6Ω6Θ-2ΑΟ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 200 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση- συμπλήρωση της 197/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του Ο.Π.Δ. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’ αρίθ.2494/23.12.2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΟΤΩ6Θ-4Ρ4 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 205/30.12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΥΠΩ6Θ-ΒΣΧ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 197/23.12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.