Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΑρχικήΟργανόγραμμαΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση. Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Ζυματούρας Αντώνης Προϊστάμενος/η

Διαδικασίες

 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Συμβολαιογραφική πράξη χώρου στάθμευσης
 4. Κάτοψη PILOTIS ή ισογείου
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα
 6. Διάγραμμα κάλυψης
 1. Αίτηση
 2. Εγγυητική επιστολή (για δημόσιες υπηρεσίες)
 3. Σχεδιαγράμματα τομών (για δημόσιες υπηρεσίες)
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής αν δεν υπάρχει συμβόλαιο
 1. Aίτηση
 2. Συμβόλαιο
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Διάφορα παραστατικά που να αποδεικνύουν την παλαιότητα του κτίσματος
 1. Aίτηση
 2. Τομή
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ίδιο με αυτό που κατατίθεται στην Πολεοδομία
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.