Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

ΑρχικήΟργανόγραμμαΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση. Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προ-γραμμάτων Δράσης.

Συνεργάζεται Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και τις λοιπές Διευθύνσεις του Δήμου με σκοπό το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτάσεων, την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών εσωτερικά και προς τους πολίτες και γενικότερα για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Δήμου.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΣΕΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Προϊστάμενος/η 213 2019355 ntinas@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

 1. Aίτηση
 2. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (Δημ. Τομέας) από την οποία να φαίνεται ότι ο αιτών πάσχει από κινητική αναπηρία κάτω άκρων τουλάχιστον 67%.
 3. Κατοχή ειδικού σήματος του οχήματος που χορηγείται από τη Νομαρχία Δ/νση μεταφορών.
 4. Να είναι ο αιτών κάτοχος αναπηρικού αυτοκινήτου ή να εξυπηρετείται από συγγενή του α’ ή β’ βαθμού, κάτοχο ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, επί του οποίου θα έχει επικολληθεί το ειδικό σήμα.
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Συμβολαιογραφική πράξη χώρου στάθμευσης
 4. Κάτοψη PILOTIS ή ισογείου
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα
 6. Διάγραμμα κάλυψης
 1. Αίτηση
 2. Εγγυητική επιστολή (για δημόσιες υπηρεσίες)
 3. Σχεδιαγράμματα τομών (για δημόσιες υπηρεσίες)
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής αν δεν υπάρχει συμβόλαιο
 1. Aίτηση
 2. Συμβόλαιο
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Διάφορα παραστατικά που να αποδεικνύουν την παλαιότητα του κτίσματος
 1. Aίτηση
 2. Τομή
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ίδιο με αυτό που κατατίθεται στην Πολεοδομία
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility