Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διαδικασίες

ΑρχικήΔιαδικασίες
 1. Aίτηση
 2. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (Δημ. Τομέας) από την οποία να φαίνεται ότι ο αιτών πάσχει από κινητική αναπηρία κάτω άκρων τουλάχιστον 67%.
 3. Κατοχή ειδικού σήματος του οχήματος που χορηγείται από τη Νομαρχία Δ/νση μεταφορών.
 4. Να είναι ο αιτών κάτοχος αναπηρικού αυτοκινήτου ή να εξυπηρετείται από συγγενή του α’ ή β’ βαθμού, κάτοχο ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, επί του οποίου θα έχει επικολληθεί το ειδικό σήμα.
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Συμβολαιογραφική πράξη χώρου στάθμευσης
 4. Κάτοψη PILOTIS ή ισογείου
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα
 6. Διάγραμμα κάλυψης
 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από το Δήμο).
 3. Άδεια Παραμονής  και Διαβατήριο.
 4. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική Αρχή, ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επικυρωμένη και μεταφρασμένη στα ελληνικά.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επικυρωμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 7. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 8. Παράβολο δημοσίου ( e– paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 9. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλονύμφου ( Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.
 • Για τους αλλοδαπούς που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα: Οι ξένες Πρεσβείες και τα Προξενεία στην Ελλάδα μπορούν να εκδίδουν άδειες γάμου για τους υπηκόους τους, στην περίπτωση που τους έχει δοθεί από τη χώρα τους η αρμοδιότητα αυτή ή να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδεια γάμου, επισήμως μεταφρασμένη.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από το Δήμο).
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (ζητείται και αυτεπάγγελτα).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται και αυτεπάγγελτα)
 5. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 6. Παράβολο δημοσίου ( e paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 7. Αστυνομική ταυτότητα.
 8. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλονύμφου ( Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (ζητείται και αυτεπάγγελτα).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο μας).
 4. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 5. Παράβολο δημοσίου (e -paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση
 2. Εγγυητική επιστολή (για δημόσιες υπηρεσίες)
 3. Σχεδιαγράμματα τομών (για δημόσιες υπηρεσίες)
 1. Έντυπο αίτησης άδειας οδήγησης
  Το έντυπο εκτυπώνεται από το ΚΕΠ
 2. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  Πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 40 επί 60 mm, τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser
 3. Παράβολο αξίας 30 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 4. Αναγραφή ομάδας αίματος του αιτούντα (προαιρετικά)
  Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικού μικροβιολογικού Εργαστηρίου
 5. Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής, Α.Φ.Μ.
 6. Δίπλωμα και φωτοτυπία αυτού
 7. Χάρτινο ντοσιέ με λαστιχάκια
 8. Σε περίπτωση φθοράς παράβολο αξίας 9,02 Ευρώ μέσω ηλεκτρονικού Παραβόλου με πληρωμή σε οποιαδήποτε τράπεζα
 1. Αίτηση.
 2. Άδειες γάμου των δύο μελλονύμφων.
 3. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Παράβολο 50 € για την τέλεση του γάμου ο οποίος θα τελεστεί εκτός ωραρίου των υπηρεσιών του Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Τα επικαλούμενα τεκμήρια

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Έντυπο αίτησης άδειας οδήγησης
  Το έντυπο εκτυπώνεται από το ΚΕΠ
 2. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  Πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 40 επί 60 mm τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή lazer
 3. Παράβολο αξίας 30 Ευρώ για την εκτύπωση άδειας οδήγησης
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 4. Παράβολο αξίας 30 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Το ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής οχήματος ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας αρχής.
 5. Παράβολο αξίας 9,02 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 6. Αναγραφή ομάδας αίματος του αιτούντα (προαιρετικά)
  Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικού μικροβιολογικού Εργαστηρίου
 7. Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής, Α.Φ.Μ.
 8. Χάρτινο ντοσιέ με λαστιχάκια
 9. Βεβαίωση από την αστυνομία
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με όλες τις μεταβολές
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο θα απεικονίζεται η διαμόρφωση του αιτούμενου χώρου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (για τους δημότες).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.
 • Αντίγραφο άδειας Ο.Α.Σ.Α. αν από το δρόμο που θα γίνει η εργασία σύνδεσης διέρχεται λεωφορείο.
 • Στοιχεία εργολάβου που θα πραγματοποιήσει την εργασία.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους από την οικοδομική γραμμή του ακινήτου έως τον αγωγό.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους της πρόσοψης του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.
 3. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται από τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογούν (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).
 6. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιότερη της τελευταίας τετραετίας απαιτείται βεβαίωση περαίωσης εργασιών από μηχανικό ή πρόσφατη αναθεώρηση εργασιών της άδειας οικοδομής ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγιο εργασιών (τοποθέτηση εξωτερικών πορτών, παραθύρων ή ειδών υγιεινής) που πραγματοποιήθηκαν μετά την τετραετία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Διάγραμμα της περιοχής.
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την πολεοδομία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία).
 5. Παράβολο (185,00€) που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.
 6. Βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογεί (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών) στην περίπτωση που δεν διευκρινίζονται στο συμβόλαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
 2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 3. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
 4. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πρότυπα Αρχεία:

Αιτήσεις για το ΤΑΠ βάση του νέου νόμου (άρθρο 42 Ν.5028/2023)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

 1. Για τα ηλεκτροδοτούμενα απαιτείται Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και Λογαριασμός της ΔΕΗ με την εξόφληση
 2. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου,  βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΗ και ΥΔ για μη χρήση του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η υποβολή αιτήσεων για την αλλαγή επωνύμου των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια ή στα  Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτική Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά στην πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και στην  πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς  και  ο  εξελληνισμός του ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 2573/1953 (241 Α΄) «Αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου. 

Ως  σοβαροί λόγοι νοούνται,  για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά   προβλήματα, τα οποία  δημιουργούνται από επώνυμα : α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του ή του γονέα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου, στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς, ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη.
 2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο αρρένων, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Πιστοποιητικό περί της στρατολογικής κατάστασης (τύπου Β), προκειμένου για άνδρες
 6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Παράβολο δημοσίου 15€
 8. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (περίληψη της ζητούμενης μεταβολής, που πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσίευσης να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του).
 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Πρωτότυπη Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης
 5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας από τα δημοτολόγια που είναι εγγεγραμμένη -ζητείται αυτεπάγγελτα
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι)-ζητείται αυτεπάγγελτα
 4. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης
 5. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 1. Αίτηση του γονέα
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και Πιστοποιητικό περί Μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 1. Aίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την ένδειξη ανάκτηση πατρικού επωνύμου

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά ή 6 φωτογραφίες για τους άνω των 80 ετών
  Πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 40 επί 60 mm
  Τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση
  Τεχνολογίας ink-jet ή laser
 2. Παράβολο αξίας 30 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 3. Παράβολο αξίας 50 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 4. Παράβολο αξίας 18 Ευρώ
  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 5. Αναγραφή ομάδας αίματος του αιτούντα (προαιρετικά)
  Πιστοποιητικό δημόσιου Νοσοκομείου ή ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου
 6. Πιστοποιητικά ιατρών (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος και για τους άνω των 80 ετών και ΩΡΛ και Ψυχίατρος)
  Επισυνάπτεται σε κάθε πιστοποιητικό απόδειξη είσπραξης ποσού δέκα (10) Ευρώ η οποία εκδίδεται από τον γιατρό
 7. Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
 8. Α.Φ.Μ.
 9. Δίπλωμα και φωτοτυπία αυτού
 10. Χάρτινο ντοσιέ με λαστιχάκια
 11. Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων απαιτείται παράβολο 9,02 Ευρώ

Συμβεβλημένοι Ιατροί Δήμου Αγίας Βαρβάρας και Δυτικού Τομέα Αττικής:

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλ.
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 210 5698905
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΠΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 210 5699001
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 44 210 5696528
ΩΡΛ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 81, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 5059571
ΩΡΛ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΩΝ. ΣΤΡΑΤ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 29 ΧΑΙΔΑΡΙ 210 5325555
ΩΡΛ ΖΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 42 ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5316468
ΩΡΛ ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 5731641
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21 ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5315903
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 60Β ΧΑΙΔΑΡΙ 210 5816886
210 5062016
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 5763329
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 14-16 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 213 0272864
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 94 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 211 4103761
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Εξουδιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρεβρεθεί ο ίδιος
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ
 5. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών (μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος)
 6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
 3. Πιστοποιητικό γέννησης, το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας ή επικυρωμένο από την Πρεσβεία της εκάστοτε χώρας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 7. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει τα τέκνα να αναφέρονται ονομαστικά στην απόφαση της Περιφέρειας και να προσκομισθούν οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και σε περιπτώσεις που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, πιστοποιητικό γεννήσεως (επίσημη μετάφραση) και πρωτότυπο ξενόγλωσσο.
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής αν δεν υπάρχει συμβόλαιο
 1. Aίτηση
 2. Συμβόλαιο
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Διάφορα παραστατικά που να αποδεικνύουν την παλαιότητα του κτίσματος
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ)
 1. Aίτηση
 2. Τομή
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ίδιο με αυτό που κατατίθεται στην Πολεοδομία

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. 2. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Πρότυπα Αρχεία:

Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου με τη δήλωση βάπτισης την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο υπογεγραμμένη από τον Ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.

Πρότυπα Αρχεία:

Που γίνεται η δήλωση του γάμου

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός ,πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου μας και δηλώνεται εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

 • Από την 41η ημέρα μέχρι και την 90η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την 90η ημέρα ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 60 ευρώ

Ο γάμος δηλώνεται από τους δύο συζύγους ή ένας εκ των δύο ή τρίτος με πληρεξούσιο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από τον Ιερέα που τέλεσε το μυστήριο ή του Δημάρχου σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια των συζύγων
 3. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης
 4. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α και των δύο συζύγων ή Υ.Δ. περί μη ύπαρξης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Αγίας Βαρβάρας και δηλώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη:

 • Από την 11η μέχρι και την 90η ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης ημέρας η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 60 ευρώ.

Τη γέννηση του παιδιού δηλώνει, ο πατέρας, η μητέρα, ο γιατρός, η μαία, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο γέννησης από Νοσοκομείο ή Κλινική
 2. Λ. Π. Γάμου των γονέων
 3. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων
 4. Δελτία ταυτότητας των γονέων
 5. Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α και ασφαλιστικός φορέας και των δύο γονέων

Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον της Ληξιάρχου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης ειδάλλως το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στον τόπο ενταφιασμού εντός 24 ωρών από το γεγονός και υπόχρεοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος ή το γραφείο τελετών προσκομίζοντας:

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου ,νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει τον θάνατο
 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης ή Υ.Δ. συγγενικού προσώπου όταν πρόκειται για απώλεια
 3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός
 1. Δήλωση τέλεσης γάμου (από τον Ιερέα)
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη πολιτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του θρησκευτικού)

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τη ΔΕΔΔΗΕ με την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος του ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η ονοματοδοσία του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή μόνο του ενός προσκομίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, και Δ.Α.Τ.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Δήλωση πολιτικού γάμου
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη θρησκευτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του πολιτικού)

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους) και υπόχρεοι για τη δήλωση είναι ένας εκ των δύο προσκομίζοντας:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συμβαλλομένων.
 3. Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α και των δύο.
 4. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης.
 5. Αποδεικτικό κατοικίας.
 6. Πρόσφατα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση
 2. Δικαστική απόφαση

Αίτηση

Πιστοποιητικό ανυπαρξίας από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο

Πρόταση του Δ/ντή του οικείου στρατολογικού γραφείου

 1. Aίτηση
 2. Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για όσους κυρύσσονται σε αφάνεια
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
 3. Σύμφωνη πρόταση του Δντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου
 4. Υπεύθυνη δήλωση
 1. Aίτηση
 2. Αρνητική βεβαίωση αν κάποιο απ’ τα δικαιολογητικα δεν είναι δυνατό να εκδοθεί
 3. Βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το δικαιολογητικό με βάση το οποίο έχει γίνει η εγγραφή της ενδιαφερόμενης (αν η ενδιαφερόμενη γράφτηκε με πιστοποιητικό από άλλο δήμο)
 4. Βεβαίωση Διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία τις σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνοχρονολογία γεννήσεως
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 5. Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης
 6. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης με ακριβή τόπο γέννησης ή Βεβαίωση Υπουργείου Εξωτερικών- ΚΕΠΠ Απόδημων Ελλήνων για την ακριβή τοποθεσία (η βεβαίωση ζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Εξουσιοδότηση (εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο).

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερόμενου, αν είναι ενήλικος, ή του γονέα του αν είναι ανήλικος
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
 6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα από τον τόπο γέννησής του.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων (μεταφρασμένη από Δημόσια αρχή).
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Δύο φωτογραφίες
 8. Διαβατήριο
 9. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από προξενική αρχή ή δημόσια αρχή αν κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο.
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων
 4. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελληνοποίησης ενός εκ των γονέων.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την χώρα προέλευσης των γονέων (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από Δημόσια αρχή).
 6. Δύο φωτογραφίες

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 5. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα

Για την εγγραφή των παιδιών που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας μπορείτε να συμπληρώνετε τις παρακάτω φόρμες:

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση και Ατομική κάρτα Υγείας που θα σας δοθεί από το σχολείο και εκεί θα την καταθέσετε.

Για την εγγραφή παιδιών, κατοίκων ή δημοτών, που δεν φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα Αίτησης, Δήλωσης και Ατομικής κάρτας Υγείας που υπάρχουν παρακάτω ή θα παραλάβετε από το Τμήμα Παιδείας (Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, Αγία Βαρβάρα, κα Καραχάλιου Μαρία τηλ.2168099635) και εκεί θα την καταθέσετε συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Στην περίπτωση που θα συμμετέχουν αδέλφια να συμπληρώνεται διαφορετική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και την Ατομική κάρτα υγείας για κάθε παιδί.
 • Με την συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης και την Ατομική κάρτα υγείας, το παιδί σας συμμετέχει αυτομάτως στο πρόγραμμα και προσέρχεται την πρώτη ημέρα χωρίς τηλεφωνική ειδοποίηση στο σχολείο που έχετε δηλώσει (προσέλευση 7:30-9:00-αποχώρηση 13:00-14:00).

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Βεβαίωση δήμου για μη εγγραφή σε δημοτολόγια (Όταν ζητείται εγγραφή στο δημοτολόγιο τόπου μόνιμης κατοικίας)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 4. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για ομογενή που πολιτογραφείται και κατοικεί στο εξωτερικό
 5. Αστυνομική ταυτότητα
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αιτούντος
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για εισοδήματα 2016), του αιτούντος και των φιλοξενούμενων (αν υπάρχουν)
 3. Ε9 : ομοίως με το παραπάνω
 4. Ε2: ομοίως με το παραπάνω ( αφορά είσπραξη ενοικίων ή δωρεάν παραχώρηση)
 5. ΕΝΦΙΑ (αξία ακίνητης περιουσίας): ομοίως με το παραπάνω
 6. IΒΑΝ (Τραπεζικός λογαριασμός) του αιτούντος-δικαιούχου
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 8. BEBAIΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για όσους εργάζονται (να αναγράφεται το καθαρό ποσο΄)
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Πρόνοιας, Α21 κ.λ.π.)
 10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ως ενοικιαστής)
 11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ενήλικων μαθητών – σπουδαστών έως 25 ετών)
 13. E-mail
 14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
 15. Συμπληρωματικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Το Έντυπο Συναίνεσης το υπογράφουν όλα τα ενήλικα άτομα του νοικοκυριού (γίνεται γνήσιο υπογραφής για όλους από δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία) αφού συμπληρώσουν όλοι τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους.

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα του Υπουργείου, δύναται να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Απόφαση νομαρχίας για επανεγγραφή στο μητρώο αρρένων

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος ή
 2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο θρησκευτικός γάμος (σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η προσκόμιση Λ.Π. πολιτικού γάμου), προσκομίζοντας τη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων. Συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

Δήλωση αφάνειας και άρση αφάνειας.

Όλες οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο :

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης ημέρας καταβολή προστίμου 60 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης απαιτούνται:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης Σ.Σ.
 2. Έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή σε περίπτωση που το σύμφωνο λύεται με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Λύση γάμου, ακύρωση γάμου, απόκτηση ιθαγένειας, προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου ή ονόματος, ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου, προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο:

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου 30 ευρώ.
 • Μετά την παρέλευση της 90ης καταβολή προστίμου προστίμου 60 ευρώ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Αναγνώριση, προσβολή πατρότητας, προσθήκη ή μεταβολή κυρίου ονόματος – επωνύμου, μεταβολή ιθαγένειας, θρησκεύματος, υιοθεσία, λύση υιοθεσίας.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός. Για εκπρόθεσμη δήλωση ως εξής:

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 90 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για διετή κατοικία στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνει ότι “δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να εγγραφούν στα δημοτολόγια εκείνου που έχει την επιμέλεια
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας από όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η εφ’ άπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση (Ο Δήμος χορηγεί το έντυπο)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)
 5. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα αγόρια)
 6. Αστυνομική ταυτότητα

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση

* Όταν υπάρχουν μεταβολές οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου, διαζυγίου, τέκνων εκτός γάμου απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 1. Aίτηση
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι είναι άγαμος
 1. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής (από τον άλλο Δήμο ή Κοινότητα)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Eάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της Ληξιαρχικής Πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα..
 • Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.
 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋπόθεση, για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας, είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). Ακόμη, απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

 1. Αίτηση του γονέα ή του ιδίου αν είναι άνω των 18 ετών
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Συνημμένα Δικαιολογητικά Πωλητή:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Άδεια κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση + φωτοτυπία αυτής)
 3. Βεβαίωση ΚΤΕΟ
 4. ΑΦΜ (να το γνωρίζετε)
 5. Αξουσιοδότηση (σε περίπτωση εκπροσώπου)
 6. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί μγ οφειλής τελών κυκλοφορίας από την πρώτη ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Συνημμένα Δικαιολογητικά Αγοραστή:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. ΑΦΜ (να το γνωρίζετε)
 3. Πληρωμή παραβόλου ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος

Πρότυπα Αρχεία:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

 • Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
 • Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
 • Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
 • Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 δυο πολιτών (με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής )

Πρότυπα Αρχεία:

Για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, απαιτείται:

 • η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.

Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται:

 • εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Διαβατηρίου η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.

 1. Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του έχοντα έννομο συμφέρον
 2. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/86 από δύο μάρτυρες (μία για τον κάθε ένα)
 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση με πλοίο.
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για κάλυψη εξόδων ταφής.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility