Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
213 2019395
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης

 1. Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Πολιτών και τα Μητρώα Αρρένων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία και ειδικότερα:
 2. Διενεργεί εγγραφές, μεταβολές αστικής κατάστασης, διαγραφές, συμπληρώσεις και διορθώσεις στοιχείων στο Δημοτολόγιο και στο Μητρώο Αρρένων.
 3. Διενεργεί το άνοιγμα νέων οικογενειακών μερίδων και την καταχώρηση των μεταβολών (λόγω γάμου, συμφώνου συμβίωσης) καθώς επίσης την εγγραφή αδήλωτων μελών και τη διαγραφή μελών ( λόγω γάμου, διαζυγίου, θανάτου).
 4. Διενεργεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τις μεταδημοτεύσεις.
 5. Διενεργεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτογραφηθέντων.
 6. Διενεργεί τα νόμιμα για την πρόσληψη επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.
 7. Διενεργεί τα νόμιμα για την αλλαγή επωνύμου.
 8. Διενεργεί τα νόμιμα για τον εξελληνισμό.
 9. Διενεργεί την κατά νόμο αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
 10. Καταχωρεί τις αιτήσεις ετεροδημοτών.
 11. Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων και Στρατολογικού Πίνακα.
 12. Εκδίδει πιστοποιητικά γέννησης, ταυτοπροσωπίας, οικογενειακής κατάστασης πλησιέστερων συγγενών και πιστοποιητικά του Μητρώου Αρρένων.
 13. Εκδίδει άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση αυτών συνδράμοντας τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που τελεί το γάμο να τελέσει το γάμο με επιμέλεια και ορθότητα.
 14. Ενημερώνει τα χειρόγραφα βιβλία Δημοτολογίου.
 15. Συνεργάζεται με άλλους δήμους και δημόσιες υπηρεσίες σε περιπτώσεις αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων και μεταβολές μητρώων σε αντιστοιχία με τα τηρούμενα μητρώα και αρχεία σε αυτές.
 16. Παρέχει στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες ενημέρωση και στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 3. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 4. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ Προϊστάμενος/η 213 2019319 anaplioti@agiavarvara.gr
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019310 mhtrwo@agiavarvara.gr
ΝΤΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019315 gntai@agiavarvara.gr
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019311 lia@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με όλες τις μεταβολές
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του ή του γονέα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου, στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς, ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη.
 2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο αρρένων, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Πιστοποιητικό περί της στρατολογικής κατάστασης (τύπου Β), προκειμένου για άνδρες
 6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Παράβολο δημοσίου 15€
 8. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (περίληψη της ζητούμενης μεταβολής, που πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσίευσης να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του).
 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Πρωτότυπη Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης
 5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας από τα δημοτολόγια που είναι εγγεγραμμένη -ζητείται αυτεπάγγελτα
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι)-ζητείται αυτεπάγγελτα
 4. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης
 5. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 1. Αίτηση του γονέα
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και Πιστοποιητικό περί Μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 1. Aίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την ένδειξη ανάκτηση πατρικού επωνύμου
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Εξουδιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρεβρεθεί ο ίδιος
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ
 5. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών (μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος)
 6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
 3. Πιστοποιητικό γέννησης, το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας ή επικυρωμένο από την Πρεσβεία της εκάστοτε χώρας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 7. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει τα τέκνα να αναφέρονται ονομαστικά στην απόφαση της Περιφέρειας και να προσκομισθούν οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και σε περιπτώσεις που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, πιστοποιητικό γεννήσεως (επίσημη μετάφραση) και πρωτότυπο ξενόγλωσσο.

Πρότυπα Αρχεία:

Αίτηση

Πιστοποιητικό ανυπαρξίας από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο

Πρόταση του Δ/ντή του οικείου στρατολογικού γραφείου

 1. Aίτηση
 2. Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για όσους κυρύσσονται σε αφάνεια
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
 3. Σύμφωνη πρόταση του Δντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου
 4. Υπεύθυνη δήλωση
 1. Aίτηση
 2. Αρνητική βεβαίωση αν κάποιο απ’ τα δικαιολογητικα δεν είναι δυνατό να εκδοθεί
 3. Βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το δικαιολογητικό με βάση το οποίο έχει γίνει η εγγραφή της ενδιαφερόμενης (αν η ενδιαφερόμενη γράφτηκε με πιστοποιητικό από άλλο δήμο)
 4. Βεβαίωση Διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία τις σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνοχρονολογία γεννήσεως
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 5. Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης
 6. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης με ακριβή τόπο γέννησης ή Βεβαίωση Υπουργείου Εξωτερικών- ΚΕΠΠ Απόδημων Ελλήνων για την ακριβή τοποθεσία (η βεβαίωση ζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Εξουσιοδότηση (εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο).

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερόμενου, αν είναι ενήλικος, ή του γονέα του αν είναι ανήλικος
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
 6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα από τον τόπο γέννησής του.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων (μεταφρασμένη από Δημόσια αρχή).
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Δύο φωτογραφίες
 8. Διαβατήριο
 9. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από προξενική αρχή ή δημόσια αρχή αν κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο.
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων
 4. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελληνοποίησης ενός εκ των γονέων.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την χώρα προέλευσης των γονέων (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από Δημόσια αρχή).
 6. Δύο φωτογραφίες

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 5. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 1. Aίτηση
 2. Βεβαίωση δήμου για μη εγγραφή σε δημοτολόγια (Όταν ζητείται εγγραφή στο δημοτολόγιο τόπου μόνιμης κατοικίας)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 4. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για ομογενή που πολιτογραφείται και κατοικεί στο εξωτερικό
 5. Αστυνομική ταυτότητα
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ( με σφραγίδα εισόδου) που να προκύπτει ότι ο αλλοδαπός διαμένει νόμιμα στη χώρα
 2. ΑΙΤΗΣΗ (Ο Δήμος χορηγεί το έντυπο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
 4. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ)
  Εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης, να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE.
 6. Βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία έχει παραδώσει το διαβατήριό του
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ( ο Δήμος χορηγεί το έντυπο)
 8. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε ημερήσια εφημερίδα
 9. Παράβολο Δημοσίου των 15 ευρώ
 10. Αποδεικτικό κατοικίας ( λογαριασμός ΔΕΚΟ, ενοικιαστήριο συμβόλαιο,  φορολογική Δήλωση)

Για διαζευγμένους ενήλικες ή χήρους- χήρες

 1. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του
 2. Διαζευκτήριο
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου προηγούμενου συζύγου( ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ)

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από την Πρεσβεία ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών)

Η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι δημότες

 1. ΑΙΤΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/86 και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Έλληνα Πρόξενο. Η Εξουσιοδότηση πρέπει να είναι με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ( εκδίδεται στον τόπο γέννησης) ζητείται και αυτεπάγγελτα
 3. Πιστοποιητικό γέννησης
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Αναγγελία γάμου ( με τόπο κατοικίας του Εξωτερικού)
 6. Παράβολο Δημοσίου των 15 ευρώ
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου επικυρωμένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Για διαζευγμένους ενήλικες ή χήρους- χήρες

 1. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του
 2. Διαζευκτήριο
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών)

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο, εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ( εκδίδεται στον τόπο γέννησης) ζητείται και αυτεπάγγελτα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ( ο Δήμος χορηγεί το έντυπο) που βεβαιώνεται ότι:
  1. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Αστικού Κώδικα
  2. Είναι κάτοικος Αγίας Βαρβάρας
  3. Τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κ.λ.π.
 4. Αναγγελία σε ημερήσια εφημερίδα
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αποδεικτικό κατοικίας ( λογαριασμός ΔΕΚΟ, ενοικιαστήριο, φορολογική δήλωση)
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( ζητείται και αυτεπάγγελτα)
 8. Παράβολο δημοσίου των 15 ευρώ

Για τους διαζευγμένους ενήλικες

 1. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του
 2. Διαζευκτήριο

Για χήρους – χήρες

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών)

Διευκρινιστικά Στοιχεία

 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της αδείας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.
 • Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευσης οκτώ (8) ημερών (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών) και ισχύει έξι ( 6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Σύμφωνα με τον νόμο « περί ισότητας των δύο φύλων», οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο με τη σειρά που επιθυμεί το ζευγάρι. (΄Οχι πάντως πάνω από δύο επώνυμα).
 • Κατά την τέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με δύο μάρτυρες, έλληνες υπηκόους με τις ταυτότητές τους ή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διαβατήριά τους.
 • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο ή στην Κωνσταντινούπολη και έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος απαιτείται δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλειά του ότι συναινεί στην τέλεση από αυτόν του συγκεκριμένου γάμου ( σε συμβολαιογράφο ή σε ειρηνοδίκη της κατοικίας του ανηλίκου) ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία χορηγήθηκε η σχετική συναίνεση για το λόγο ότι αρνήθηκε να τη χορηγήσει το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια. Αν τη συναίνεση δίνουν ο πατέρας και η μητέρα αρκεί η υπογραφή τους, βεβαιωμένη από την αστυνομία πάνω στην αίτηση.
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Απόφαση νομαρχίας για επανεγγραφή στο μητρώο αρρένων
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για διετή κατοικία στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνει ότι «δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να εγγραφούν στα δημοτολόγια εκείνου που έχει την επιμέλεια
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας από όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η εφ’ άπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Αίτηση (Ο Δήμος χορηγεί το έντυπο)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)
 5. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα αγόρια)
 6. Αστυνομική ταυτότητα
 1. Αίτηση

* Όταν υπάρχουν μεταβολές οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου, διαζυγίου, τέκνων εκτός γάμου απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 1. Aίτηση
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι είναι άγαμος
 1. Aίτηση
 2. Μια φωτογραφία
 1. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής (από τον άλλο Δήμο ή Κοινότητα)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Eάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της Ληξιαρχικής Πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα..
 • Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.
 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋπόθεση, για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας, είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). Ακόμη, απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

 1. Αίτηση του γονέα ή του ιδίου αν είναι άνω των 18 ετών
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

 • Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
 • Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
 • Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
 • Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 δυο πολιτών (με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής )

Για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, απαιτείται:

 • η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.

Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται:

 • εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Διαβατηρίου η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.

 1. Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του έχοντα έννομο συμφέρον
 2. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/86 από δύο μάρτυρες (μία για τον κάθε ένα)
 1. Αίτηση
 2. Άδεια παραμονής
 3. Διαβατήριο
 4. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική Αρχή, ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
 6. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη στα Ελληνικά
 7. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα
 8. Παράβολο των 15 ευρώ (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο
 9. Αποδεικτικό κατοικίας δηλ.: πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή τελευταία φορολογική δήλωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.
 • Για τους αλλοδαπούς που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα: Οι ξένες Πρεσβείες και τα Προξενεία στην Ελλάδα μπορούν να εκδίδουν άδειες γάμου για τους υπηκόους τους, στην περίπτωση που τους έχει δοθεί από τη χώρα τους η αρμοδιότητα αυτή ή να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδεια γάμου, επισήμως μεταφρασμένη.
 1. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, από τον Έλληνα Πρόξενο
 2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης
 4. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα
 5. Παράβολο των 15 ευρώ (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.
 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
 4. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 5. Παράβολο των 15 ευρώ (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο
 6. Αστυνομική ταυτότητα
 7. Αποδεικτικό κατοικίας δηλ.: πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή τελευταία φορολογική δήλωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.
 1. Αίτηση
 2. Τις άδειες γάμου των δύο συζύγων

Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου με τη δήλωση βάπτισης την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο υπογεγραμμένη από τον Ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.

Που γίνεται η δήλωση του γάμου

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός ,πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου μας και δηλώνεται εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

 • Από την 41η ημέρα μέχρι και την 130η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 ευρώ
 • Μετά την 130η ημέρα ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 ευρώ

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο γάμος δηλώνεται από τους δύο συζύγους ή ένας εκ των δύο ή τρίτος με πληρεξούσιο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από τον Ιερέα που τέλεσε το μυστήριο ή του Δημάρχου σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια των συζύγων
 3. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης
 4. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α και των δύο συζύγων ή Υ.Δ. περί μη ύπαρξης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Αγίας Βαρβάρας και δηλώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη:

 • Από την 11η μέχρι και την 100η ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 100ης ημέρας η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 300 ευρώ.

Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τη γέννηση του παιδιού δηλώνει, ο πατέρας, η μητέρα, ο γιατρός, η μαία, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο γέννησης από Νοσοκομείο ή Κλινική
 2. Λ. Π. Γάμου των γονέων
 3. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων
 4. Δελτία ταυτότητας των γονέων
 5. Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α και ασφαλιστικός φορέας και των δύο γονέων

Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον της Ληξιάρχου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης ειδάλλως το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία:

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στον τόπο ενταφιασμού εντός 24 ωρών από το γεγονός και υπόχρεοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος ή το γραφείο τελετών προσκομίζοντας:

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου ,νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει τον θάνατο
 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης ή Υ.Δ. συγγενικού προσώπου όταν πρόκειται για απώλεια
 3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός
 1. Δήλωση τέλεσης γάμου (από τον Ιερέα)
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη πολιτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του θρησκευτικού)

Πρότυπα Αρχεία:

Η ονοματοδοσία του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή μόνο του ενός προσκομίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, και Δ.Α.Τ.

 1. Δήλωση πολιτικού γάμου
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη θρησκευτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του πολιτικού)

Πρότυπα Αρχεία:

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους) και υπόχρεοι για τη δήλωση είναι ένας εκ των δύο ή τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προσκομίζοντας:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συμβαλλομένων
 3. Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α και των δύο
 4. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης
 5. Αποδεικτικό κατοικίας

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση
 2. Δικαστική απόφαση
 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό ληξιαρχείου όπου έχει συνταχθεί και καταχωρηθεί στα ληξιαρχικά βιβλία, η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, με βεβαίωση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας, να δοθεί άδεια ταφής και χωρίς την κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση του ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, μέσα σε δύο (2) ημέρες το αργότερο, το γεγονός του θανάτου στον αρμόδιο ληξίαρχο, για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και το γεγονός, ως και ο λόγος που έγινε ο ενταφιασμός προ της συντάξεώς της.

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος ή
 2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο θρησκευτικός γάμος (σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η προσκόμιση Λ.Π. πολιτικού γάμου), προσκομίζοντας τη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων. Συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

Δήλωση αφάνειας και άρση αφάνειας.

Όλες οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ( άρθρο 49 Ν.4744/2013) ως εξής:

 • Από την 31η μέχρι την 120η ημέρα καταβολή προστίμου 100 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 120ης καταβολή προστίμου προστίμου 300 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης απαιτούνται:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης Σ.Σ.
 2. Έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή σε περίπτωση που το σύμφωνο λύεται με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Λύση γάμου, ακήρωση γάμου, απόκτηση ιθαγένειας, προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου ή ονόματος, ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου, προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ( άρθρο 49 Ν.4744/2013) ως εξής:

 • Από την 31η μέχρι την 120η ημέρα καταβολή προστίμου 100 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 120ης καταβολή προστίμου προστίμου 300 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Αναγνώριση, προσβολή πατρότητας, προσθήκη ή μεταβολή κυρίου ονόματος – επωνύμου, μεταβολή ιθαγένειας, θρησκεύματος, υιοθεσία, λύση υιοθεσίας.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης (άρθρο 49 Ν.4744/2013) ως εξής:

 • Από την 31η μέχρι την 120η ημέρα καταβολή προστίμου 100 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 120ης καταβολή προστίμου προστίμου 300 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.