Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ληξιαρχείο

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από το Δήμο).
 3. Άδεια Παραμονής  και Διαβατήριο.
 4. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική Αρχή, ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επικυρωμένη και μεταφρασμένη στα ελληνικά.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επικυρωμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 7. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 8. Παράβολο δημοσίου ( e– paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 9. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλονύμφου ( Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.
 • Για τους αλλοδαπούς που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα: Οι ξένες Πρεσβείες και τα Προξενεία στην Ελλάδα μπορούν να εκδίδουν άδειες γάμου για τους υπηκόους τους, στην περίπτωση που τους έχει δοθεί από τη χώρα τους η αρμοδιότητα αυτή ή να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδεια γάμου, επισήμως μεταφρασμένη.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από το Δήμο).
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (ζητείται και αυτεπάγγελτα).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται και αυτεπάγγελτα)
 5. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 6. Παράβολο δημοσίου ( e paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 7. Αστυνομική ταυτότητα.
 8. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλονύμφου ( Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (ζητείται και αυτεπάγγελτα).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο μας).
 4. Αναγγελία Γάμου σε ημερήσια εφημερίδα.
 5. Παράβολο δημοσίου (e -paravolo κωδικός: 2386) αξίας 15 ευρώ.
 6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με τη λύση του στο περιθώριο.
 • Για χήρους / χήρες, ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου.

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας εκτός ωραρίου των υπηρεσιών, το ζεύγος μελλόνυμφων επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€ παράβολο. Η αγγελία στην εφημερίδα καθώς και η άδεια γάμου ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση.
 2. Άδειες γάμου των δύο μελλονύμφων.
 3. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Παράβολο 50 € για την τέλεση του γάμου ο οποίος θα τελεστεί εκτός ωραρίου των υπηρεσιών του Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου με τη δήλωση βάπτισης την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο υπογεγραμμένη από τον Ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.

Πρότυπα Αρχεία:

Που γίνεται η δήλωση του γάμου

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός ,πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου μας και δηλώνεται εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

 • Από την 41η ημέρα μέχρι και την 90η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την 90η ημέρα ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 60 ευρώ

Ο γάμος δηλώνεται από τους δύο συζύγους ή ένας εκ των δύο ή τρίτος με πληρεξούσιο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από τον Ιερέα που τέλεσε το μυστήριο ή του Δημάρχου σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια των συζύγων
 3. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης
 4. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α και των δύο συζύγων ή Υ.Δ. περί μη ύπαρξης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Αγίας Βαρβάρας και δηλώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη:

 • Από την 11η μέχρι και την 90η ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης ημέρας η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 60 ευρώ.

Τη γέννηση του παιδιού δηλώνει, ο πατέρας, η μητέρα, ο γιατρός, η μαία, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο γέννησης από Νοσοκομείο ή Κλινική
 2. Λ. Π. Γάμου των γονέων
 3. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων
 4. Δελτία ταυτότητας των γονέων
 5. Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α και ασφαλιστικός φορέας και των δύο γονέων

Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον της Ληξιάρχου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης ειδάλλως το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στον τόπο ενταφιασμού εντός 24 ωρών από το γεγονός και υπόχρεοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος ή το γραφείο τελετών προσκομίζοντας:

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου ,νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει τον θάνατο
 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης ή Υ.Δ. συγγενικού προσώπου όταν πρόκειται για απώλεια
 3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός
 1. Δήλωση τέλεσης γάμου (από τον Ιερέα)
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη πολιτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του θρησκευτικού)

Η ονοματοδοσία του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή μόνο του ενός προσκομίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, και Δ.Α.Τ.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Δήλωση πολιτικού γάμου
 2. Δ.Α.Ταυτοτήτων
 3. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α (και των δύο συζύγων)
 4. Πρόσφατα π/κά γέννησης
 5. Ληξ. πράξη θρησκευτικού γάμου (αν μεταξύ των δύο έχει προηγηθεί του πολιτικού)

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους) και υπόχρεοι για τη δήλωση είναι ένας εκ των δύο προσκομίζοντας:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συμβαλλομένων.
 3. Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α και των δύο.
 4. Πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης.
 5. Αποδεικτικό κατοικίας.
 6. Πρόσφατα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση
 2. Δικαστική απόφαση

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος ή
 2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο θρησκευτικός γάμος (σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η προσκόμιση Λ.Π. πολιτικού γάμου), προσκομίζοντας τη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων. Συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

Δήλωση αφάνειας και άρση αφάνειας.

Όλες οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο :

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης ημέρας καταβολή προστίμου 60 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης απαιτούνται:

 1. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης Σ.Σ.
 2. Έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή σε περίπτωση που το σύμφωνο λύεται με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Λύση γάμου, ακύρωση γάμου, απόκτηση ιθαγένειας, προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου ή ονόματος, ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου, προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός. Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο:

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου 30 ευρώ.
 • Μετά την παρέλευση της 90ης καταβολή προστίμου προστίμου 60 ευρώ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ,το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

Αναγνώριση, προσβολή πατρότητας, προσθήκη ή μεταβολή κυρίου ονόματος – επωνύμου, μεταβολή ιθαγένειας, θρησκεύματος, υιοθεσία, λύση υιοθεσίας.

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός. Για εκπρόθεσμη δήλωση ως εξής:

 • Από την 31η μέχρι την 90η ημέρα καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 30 ευρώ
 • Μετά την παρέλευση της 90ης καταβολή προστίμου, παράβολο δημοσίου 90 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το γραφείο του Ληξιαρχείου του Δήμου μας, διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δίδονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις.

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.