Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
213 2019338
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες εσόδων και περιουσίας

 1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και Νομικών Προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ..
 3. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν έσοδα του Δήμου.
 4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο και καταρτίζει αντιστοίχους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 5. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών και τους αποστείλει στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας για την ταμειακή τους βεβαίωση.
 7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 8. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφές οφειλών σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής στοιχείων οφειλέτη.
 9. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 10. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 11. Σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται προτάσεις για την αξιοποίησης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
 12. Τηρεί τις κατά νόμο διαδικασίες για την εκμίσθωση ή παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων και παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων.
 13. Συνεργάζεται με το Τμήμα Λογιστηρίου και Αποθήκης για την καταστροφή, απομάκρυνση ή εκποίησης άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών.
 14. Σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου και Προμηθειών και Ταμειακής Υπηρεσίας συντάσσει και υποβάλλει τις κατά νόμο δηλώσεις στην φορολογική διοίκηση.

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

 1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως,
  1. τον καθορισμό των χώρων και την οριοθέτηση των θέσεων αυτών καθώς και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις),
  2. τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων,
  3. τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης,
  4. τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης,
  5. τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα,
  6. τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών
  7. τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων,
  8. τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου,
  9. την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων αγορών,
  10. την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου εφόσον η αρμοδιότητα αυτή εκχωρηθεί στους Δήμους Νομού Αττικής,
  11. τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών,
  12. την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων,
  13. τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 2. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών. Οι αυτοψίες διενεργούνται από υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση χωρίς να είναι απαραίτητα υπάλληλοι του εν λόγω τμήματος.

Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή

 1. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του.
 2. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 1. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
  1. την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις,
  2. την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ),
  3. την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων,
  4. την ίδρυση και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
  5. τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου,
  6. τη λειτουργία μουσικών οργάνων,
  7. την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών,
  8. την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα,
  9. τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,
  10. τη λειτουργία καταστημάτων εκ- μίσθωσης μοτοποδηλάτων,
  11. την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου,
  12. την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,
  13. τη συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές,
  14. την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών, καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος,
  15. την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου,
  16. τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου,
  17. την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών και
  18. την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 2. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΛΙΑΡΟΥ - ΣΤΑΦΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ Προϊστάμενος/η 213 2019338 sliarou@agiavarvara.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΪΔΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ renap@agiavarvara.gr
ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2132019338 2132019395 diotzan@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Τα επικαλούμενα τεκμήρια

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο θα απεικονίζεται η διαμόρφωση του αιτούμενου χώρου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (για τους δημότες).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.
 • Αντίγραφο άδειας Ο.Α.Σ.Α. αν από το δρόμο που θα γίνει η εργασία σύνδεσης διέρχεται λεωφορείο.
 • Στοιχεία εργολάβου που θα πραγματοποιήσει την εργασία.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους από την οικοδομική γραμμή του ακινήτου έως τον αγωγό.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους της πρόσοψης του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.
 3. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται από τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογούν (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).
 6. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιότερη της τελευταίας τετραετίας απαιτείται βεβαίωση περαίωσης εργασιών από μηχανικό ή πρόσφατη αναθεώρηση εργασιών της άδειας οικοδομής ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγιο εργασιών (τοποθέτηση εξωτερικών πορτών, παραθύρων ή ειδών υγιεινής) που πραγματοποιήθηκαν μετά την τετραετία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Διάγραμμα της περιοχής.
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την πολεοδομία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία).
 5. Παράβολο (185,00€) που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.
 6. Βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογεί (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών) στην περίπτωση που δεν διευκρινίζονται στο συμβόλαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
 2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 3. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
 4. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΔΕΗ.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη ακινήτου.
 4. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού κοινόχρηστου ΔΕΗ (εάν υπάρχει).
 5. Έγγραφο (πίνακας χιλιοστών ή βεβαίωση μηχανικού) με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων (εάν αυτά δεν καταγράφονται στο συμβόλαιο του ακινήτου).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. 2. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τη ΔΕΔΔΗΕ με την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος του ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.