Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑρχικήΟργανόγραμμαΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο του οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου, την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του και τη διασφάλιση/ αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Είναι αρμόδια για την κατάρτιση του σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, την εισήγηση των μέτρων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων, την κατάρτιση του ισολογισμού και της έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης. Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των διαδικασιών προμήθειας υλικών και εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, με όλες τις από αυτές προκύπτουσες ευθύνες, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης και υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.

Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ, το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και τις λοιπές Διευθύνσεις του Δήμου, για το σχεδιασμό προτάσεων εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, ανάπτυξης των οικονομικών του Δήμου και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων οικονομικών υπηρεσιών εσωτερικά και προς τους πολίτες και γενικότερα για την επίτευξη του σκοπού και στόχων του Δήμου.

Συνεργάζεται με ελεγκτικές αρχές, δημόσιους φορείς και διοικητικές ή δικαστικές αρχές για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2132019340 dtsatsabas@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.