Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
2132019326
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

 1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 2. Συνεργάζεται με τις δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που επιτρέπουν στις υπηρεσίες να σχεδιάσουν τον προϋπολογισμό τους σε συνάρτηση με τα προγράμματα δράσης τους.
 3. Συγκεντρώνει τα σχέδια προϋπολογισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου τον οποίο εισηγείται προς έγκριση από τα αρμό¬δια όργανα.
 4. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 5. Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού.
 6. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
 7. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 8. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 9. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 10. Γενικότερα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου

 1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει τους ΟΤΑ.
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
 5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
 7. Παρέχει κάθε είδους στοιχείο που ζητούνται από δημόσιες ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες.
 8. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 9. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος.
  Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά καθώς και την ύπαρξη των προϋποθέσεων εκκαθάρισης των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους.
 10. Εκδίδει κάθε είδους εντάλματα πληρωμής του Δήμου, μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
 11. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Σε συνεργασία με τα Τμήματα Ταμειακής Υπηρεσίας και Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας συντάσσει και υποβάλλει τις κατά νόμο δηλώσεις στην φορολογική διοίκηση.
 13. Γενικότερα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών και αποθήκης

 1. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 2. Διενεργεί έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που εν-διαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 3. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα μεριμνά και υποστηρίζει την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών από τα τμήματα που αιτούνται την προμήθεια, καταρτίζει το σχέδιο διακήρυξης, σύμβασης και κάθε σχετικής απόφασης, μεριμνά για τη λειτουργία των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευόμενων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 6. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 7. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 8. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
 9. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως πλεοναζόντων και των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
 10. Γενικότερα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Προϊστάμενος/η 213 2019326 basot@agiavarvara.gr
ΚΑΠΑΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019330
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 213 2019323 kostasm@agiavarvara.gr
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2132019328
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019329 ppopi@agiavarvara.gr
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ ΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 213 2019325 markosp@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.