Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
2132019333 213 2019395 tameiakh@agiavarvara.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Ταμείου

 1. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές μέσω επιταγών και ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.
 2. Σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 3. Παρακολουθεί και προβαίνει σε συμφωνία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.
 4. Προβαίνει σε κλείσιμο ταμειακής διαχείρισης μετά από έλεγχο των διενεργούμενων εισπράξεων, πληρωμών και χρηματικού υπολοίπου.
 5. Καταρτίζει τις μηνιαίες καταστάσεις εσόδων – εξόδων.
 6. Καταρτίζει και υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από δημόσιες ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 8. Συντάσσει και υποβάλει τα κατά νόμο στατιστικά, οικονομικά κ.λπ. στοιχεία στην Κεντρική διοίκηση, τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 9. Σε συνεργασία με τα Τμήματα α) Λογιστηρίου και Προμηθειών και β) Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας συντάσσει και υποβάλλει τις κατά νόμο δηλώσεις στην φορολογική διοίκηση.
 10. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του τμήματος.
 11. Τηρεί φυσικό ταμείο στο ταμείο του Δήμου.
 12. Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου.
 13. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προ-γραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 14. Τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου των υπαλλήλων που ασχολούνται με τις εισπράξεις των εσόδων του Δήμου και της λογιστικής διαχείρισης αυτών.
 15. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τα τραπεζικά ιδρύματα ( πληρωμές/ εισπράξεις) είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία.

Αρμοδιότητες εσόδων

 1. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους των υπόχρεων από το τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. Μετά από έλεγχο ενεργεί την ταμειακή βεβαίωση αυτών, εκδίδει ατομικές ή ειδικές προσκλήσεις προς τους οφειλέτες και μεριμνά για την κοινοποίηση τους σε αυτούς.
 2. Προβαίνει σε όλες τις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση των στοιχείων των οφειλετών του Δήμου όποτε αυτά είναι ελλιπή.
 3. Επιμελείται για την είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου και εκδίδει γραμμάτια είσπραξης αυτών.
 4. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών πάσης φύσεως εσόδων προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές εγγραφές.
 5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 6. Προβαίνει στη λήψη όλων των κατά νόμο διοικητικών, ασφαλιστικών, αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών καθώς και σε άρση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Προβαίνει στη ρυθμίσεις οφειλών, ληξιπρόθεσμων ή μη, κατόπιν αιτήσεων των οφειλετών.
 8. Τηρεί ατομικούς φακέλους των οφειλετών του Δήμου.
 9. Παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις από τα αρμόδια εισπρακτικά όργανα του Δήμου και εκδίδει σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
 10. Τηρεί τα κατά νόμο λογιστικά βιβλία.

Αρμοδιότητες εξόδων

 1. Διενεργεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 3. Διενεργεί την παρακράτηση και απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων, συντάσσει τις καταστάσεις κρατήσεων προς απόδοση και μεριμνά για την απόδοση τους εντός των νόμιμων προθεσμιών.
 4. Έχει την ευθύνη καταχώρησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων, παραστατικών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων.
 5. Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
 6. Εκδίδει βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου και υπέρ τρίτων για φορολογική χρήση των προμηθευτών.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ 213 2019334 213 2019395 gioulam@agiavarvara.gr
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019331 aglaiap@agiavarvara.gr
ΠΕΤΣΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019333 evip@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.