Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
213 2019304
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

Υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προστασίας όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί και παρέχει προσωπικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες και σε δικαιούχους προγραμμάτων και παροχών κοινωνικής υποστήριξης.

Αρμοδιότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

 1. Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 2. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες στο πλαίσιο υποστήριξης των πολιτών με σεβασμό στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
 3. Παρέχει πληροφόρηση συμβουλευτική ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς εντός και εκτός Δήμου για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων.
 4. Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων (ενδοοικογενειακών, ενδοσχολικών, κοινωνικών). Ιδιαίτερα μεριμνά για την παιδική προστασία και την προστασία ανηλίκων σε κίνδυνο σε συνεργασία με εξειδικευμένους και αρμόδιους φορείς.
 5. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 6. Υλοποιεί το πρόγραμμα παροχής κοινωφελούς εργασίας αντί έκτισης ποινής.
 7. Διαχειρίζεται αρχεία προσωπικών δεδομένων πολιτών και φροντίζει για τη διασφάλιση και προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Αρμοδιότητες προώθησης της ισότητας

 1. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο.
 3. Μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 4. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
 5. Μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αρμοδιότητες προώθησης στην απασχόληση

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της πόλης μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση σε συνεργασία με τη Δ/νση Παιδείας και Διά βίου Μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης.
 3. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
 4. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 5. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Αρμοδιότητες προστασίας και προαγωγής της δημοσίας υγείας

 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας:
  1. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
  2. Σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον.
  3. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Παιδείας και Διά βίου Μάθησης μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. Η αρμοδιότητα αφορά στον εντοπισμό θεμάτων τήρησης υγιεινής από οριζόμενο υπάλληλο του Δήμου, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε από προγραμματισμένο έλεγχο και επίλυση του προβλήματος, είτε με ιδία μέσα είτε σε συνεργασία με τους επόπτες υγείας της περιφέρειας και άλλους συναρμόδιους φορείς.
  4. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  5. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
 2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας για την ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας. Ειδικότερα:
  1. Λειτουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία, ΚΕΠ Υγείας:
   1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της υγείας βάσει Πρωτοκόλλων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
   2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της ψυχικής υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
   3. Λειτουργεί τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
   4. Λειτουργεί Κέντρο για την ενίσχυση της Παγκόσμιας Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.
   5. Λειτουργεί Κέντρο Διακοπής Καπνίσματος και σχεδιάζει και αναπτύσσει υποστηρικτικές υπηρεσίες.
   6. Λειτουργεί Εθελοντική Ομάδα Προστασίας του Πολίτη (Α’ βοήθειες, διάσωση, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις).
   7. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
   8. Συνεργάζεται με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Λειτουργία Ομάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με βασική τους μέριμνα την παροχή υπη¬ρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό καθώς και την παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα, η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας και άλλες).
  2. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και τη διενέργειά τους. Η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αφορά σε προγράμματα εμβολιασμών πολιτών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.
  3. Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
  5. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  6. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιού και σχολείου κ.α).
 3. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.
  (α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. Η άσκηση της αρμοδιότητας οριοθετείται στον ορισμό ιδιωτών γιατρών, που έχουν έδρα στα διοικητικά όρια του Δήμου και αποστολή του σχετικού καταλόγου στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση η οποία εξακολουθεί να είναι αρμόδια για τη χορήγηση των βιβλιαρίων υγείας.
  (β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βά¬ρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
  (γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου.
  Συμμετέχει σε επιτροπές και άλλα όργανα που η λειτουργία τους σχετίζεται με θέματα σχεδιασμού προ-γραμμάτων / ερευνών που αφορούν στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας-Παραρτήματος Ρομά

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας- Παραρτήματος Ρομά παρέχεται:

 1. Κοινωνική Υποστήριξη Πολιτών
 2. Ψυχολογική Υποστήριξη
 3. Συμβουλευτική για θέματα Απασχόλησης
 4. Υποστήριξη μαθητών για θέματα εκπαίδευσης και πρόληψης της σχολικής διαρροής
 5. Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας
 6. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην ευάλωτη ομάδα των Ρομά πολιτών
 7. Διοικητική υποστήριξη σε θέματα επιδομάτων αναπηρίας και ανασφάλιστων υπερηλίκων σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ.

Αρμοδιότητα εκπαίδευσης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας

Το τμήμα εκπαιδεύει φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility