Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά οχήματα- Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός € 2.998.940,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

post
05/05/2023 - Γραφείο Προμηθειών

Περίληψη

Στο πλαίσιο Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην Πρόσκληση με τίτλο «ΑΤ12 - Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα προμηθευτεί:
• Δέκα (10) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.
• Δέκα (10) Σταθμούς Φόρτισης, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι και χωροθετημένοι για την σωστή λειτουργία των άνω προτεινόμενων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.
• Ένα (1) λογισμικό διαχείρισης φορτιστών των ηλεκτρικών οχημάτων.
• Μία (1) Υβριδική μονάδα (ΑΠΕ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Υποέργο 1» ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (2.998.940,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται στις ομάδες Α, Β & Γ.
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή παραπάνω Ομάδες. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές για μέρος της Ομάδας.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility