Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Αρμοδιότητες Τμήματος:

  • Αρμοδιότητες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
  • Αρμοδιότητες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
  • Αρμοδιότητες γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων