Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Μελετών, Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Μελετών, Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων

Γενικές αρμοδιότητες

 1. Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ κατά το σχεδιασμό των προ-γραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία κ.λπ.), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
 2. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
 3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 4. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
 5. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 6. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 7. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
 9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 10. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 11. Ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων.
  1. Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
  2. Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 2. Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.
  1. Μεριμνά για τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
  2. Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.
  4. Εισηγείται στο ΔΣ για την ονομασία οδών και πλατειών και κάνει αυτοψία για την αρίθμηση κτισμάτων και εισηγείται στο τμήμα επισκευών και συντήρησης.
  5. Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
  6. Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 3. Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό:
  1. Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
  2. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς.

Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών

Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
 2. Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
 3. Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 4. Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
 5. Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
 6. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
 7. Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΣΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Προϊστάμενος/η 2132019356 stefanoss@agiavarvara.gr
ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 213 2019396 nikosv@agiavarvara.gr
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 213 2019354 xvasil@agiavarvara.gr
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 213 2019358 droutsas@agiavarvara.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 213 2019391 goik1@yahoo.gr
ΣΑΡΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 213 2019362 tonias@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.