Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης – Μοριοδότησης

post
29/09/2017 - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Αγία Βαρβάρα, 28/9/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ 8946

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην Αγία Βαρβάρα, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης-Μοριοδότησης που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ. 72/2017 (ΑΔΑ: 7Σ29ΟΡΑΘ-ΑΝΧ) απόφαση του Δ.Σ , αποτελούμενη από τoν κ. Θεμιστοκλή Ντάβιο (Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β), τον κ. Αγαπητό Θεόδωρο (Αντιπρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β) και την κ. Καλκάνη Βασιλική Νικολέτα (μέλος του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β), με σκοπό την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων της προκήρυξης με αριθμ. Πρωτ. 8730/5-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΚ9ΟΡΑΘ-20Ι) για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τους όρους της προκήρυξης, τα δικαιολογητικά, την εισήγηση της επιτροπής για την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τη διδακτική επάρκεια των υποψηφίων και την με αριθμ. 72/2017 απόφαση του Δ.Σ όσον αφορά τη μοριοδότηση, κατατάσσει τους υποψήφιους ανά ειδικότητα σύμφωνα με τους παρακάτω προσωρινούς πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού (επισυνάπτονται).

Συνολικά συμμετείχαν:

Η κατάταξη έγινε σύμφωνα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα και η διδακτική επάρκεια των υποψηφίων αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν από την οριζόμενη στην απόφαση 72/2017 του Δ.Σ επιτροπή, αποτελούμενη από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου, τον Δ/ντή Σπουδών της Δραματικής Σχολής και τους υπεύθυνους της Σχολής Χορού και Εικαστικών τεχνών, κατόπιν συνέντευξης-ακρόασης με τους υποψηφίους.
  2. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν βασικό τίτλο σπουδών και την απαιτούμενη προϋπηρεσία ανά ειδικότητα απορρίπτονται της διαδικασίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΑΒΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΛΚΑΝΗ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.