Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Επαναληπτικός διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», η οποία περιλαμβάνεται στο Υποέργο 4 της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» TMHMATA 1 & 2

post
02/06/2023 - Γραφείο Προμηθειών

Περίληψη

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 119/1. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ως εξής: Κ.Α. 64-7341.021

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (411.610,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 331.943,55€,  ΦΠΑ : 79.666,45€).

CPV: 34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός, 34144910-0 Ηλεκτρικά Λεωφορεία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και τους όρους της διακήρυξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα, για ένα ή και για τα δύο τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο.

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την 02/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, έως και την καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 27/06/2023 και ώρα 15.00.

Συστημικoί Αύξοντες Αριθμοί : ΤΜΗΜΑ 1 - Α.Σ. 195308, ΤΜΗΜΑ 2 - Α.Σ. 195309

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility