Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» ΟΜΑΔΑ Α΄ Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1.682.680,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

post
06/02/2024 - Γραφείο Προμηθειών

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 3454/31-01-2024

CPV: 34144900-7 «Ηλεκτρικά οχήματα»
CPV: 34144431-8 «Μηχανήματα Οδοκαθαρισμού»

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών “Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την 05/02/24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, έως και την καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 26/02/24 και ώρα 15.00. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 29/02/2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Συστημικοί Αύξοντες Αριθμοί : ΟΜΑΔΑ Α – Α.Σ.: 319254, 319255, 319258, 319259, 319261, 319262.

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α΄.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές για μέρος της Ομάδας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α΄.

Η διάρκεια της σύμβασης σύμβασης ορίζεται έως δεκατέσσερις (14) μήνες, από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility