Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Νομική Υπηρεσία

ΑρχικήΟργανόγραμμαΝομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

  1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου για τη διασφάλιση του νομότυπου των πράξεων του Δήμου.
  2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.
  3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
  4. Συνεργάζεται και επιμελείται της ορθής διεκπεραίωσης υποθέσεων που τυχόν έχουν όλως εξαιρετικώς ανατεθεί σε εξωτερικούς δικηγόρους.
  5. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
  6. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  7. Παρίσταται στα δικαστήρια και υπερασπίζεται τους υπαλλήλους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού σε υποθέσεις που σχετίζονται καθαρά με τις αρμοδιότητές τους ως υπαλλήλων του Δήμου, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων.
  8. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
  9. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
  10. Πέραν των όσων αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ασκεί και όλες τις αρμοδιότητες έτσι όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους και της τοπική αυτοδιοίκηση νομοθεσία καθώς και από τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Προϊστάμενος/η
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.