Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμι-κού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 3. Παρακολουθεί την κάλυψη των θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με βάση τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και σε συνεργασία μαζί τους εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού και διεκπεραιώνει τις σχετικές διαδικασίες.
 4. Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 5. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 6. Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ μεριμνά για τις τυχόν τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ
 7. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Προγραμματισμού, προσδιορίζει τις ανάγκες βελτίωσης των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιάζει και εισηγείται την υλοποίηση προγραμμάτων και μέτρων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση και αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτής.
 8. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση επιπρόσθετων μέτρων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με σκοπό την ενίσχυση των παραγόντων που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών.
 9. Σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την παροχή διοικητικής υποστήριξη στον τεχνικό ασφαλείας και στον γιατρό εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας

 1. Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις και τις αποδοχές του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 3. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες κ.λπ.) και τα προσόντα του.
 4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
 5. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης, των υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που επηρεάζει τις αποδοχές των εργαζομένων.
 6. Μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων.
 7. Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα αποδοχών του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 8. Υποβάλλει τα αρχεία αποδοχών του ανθρώπινου δυναμικού στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 9. Εκδίδει και υποβάλλει τα κατά νόμο στατιστικά, φορολογικά και λοιπά στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές.
 10. Μεριμνά για τον υπολογισμό και την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία.
 11. Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου.
 12. Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).
 13. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊστάμενος/η 2132019353 213 2019395 mariap@agiavarvara.gr
ΘΕΟΦΙΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019346 anastasiathk@agiavarvara.gr
ΚΟΛΥΒΑ ΑΝΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2132019353 1okapiav@agiavarvara.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019352 varvarap@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.