Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ  ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

post
25/11/2020 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

Αγία Βαρβάρα 25/11/2020

Αρ. πρωτ    14945

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ  ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του άρθρου 74 «Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ» του ν 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ214 Α΄)σύμφωνα με τις οποίες έως τις 28.2.2021, είναι  δυνατή η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του …»
 2. Το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (ΦΕΚ 64/ Α¨)
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
 4. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄),όπως ισχύουν
 5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» ( ΦΕΚ 28/Α/1994)όπως ισχύουν
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/19 «Ρυθμίσεις του ΥΠ.ΕΣ, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα θέματα» ΦΕΚ (134Α’ ) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2020 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)  και τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10  του Ν 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139Α) και  177 του Ν 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 167Α΄) βάσει των οποίων  η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού του Δήμου κάθε κατηγορίας
 7. Ότι εξ’ αιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 α)έχουν αποφασιστεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τα οποία αφορούν στους Ο.Τ.Α και αναφέρονται στο νόμο 4745/2020 β) έχει αυξηθεί ο αριθμός των μονίμων δημοτικών υπαλλήλων που απουσιάζουν από την υπηρεσία είτε διότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είτε διότι έχουν έλθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα covid-19 με αποτέλεσμα να απέχουν από τα καθήκοντά τους.
 8. Την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την άμεση περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε μορφής απορριμμάτων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία
 9. Την απόφαση με αριθμό 198/24-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη  1 ατόμου με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τους όρους πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ως εξής :

Ειδικότητα ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Απορριμματοφόρων Αναφέρονται στο παράρτημα 1 Οκτώ  (8) μήνες

 

ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:
 1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 4. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 5. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο  email protocol@agiavarvara.gr   ή έντυπα  στο Δημοτικό Κατάστημα (Αριστομένους 8, Αγία Βαρβάρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00.

Η αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντα.

Την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν την μέσα σε προθεσμία  τριών   (3) εργάσιμων ημερών από την Τετάρτη  25/11/2020  έως την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12:00

Το τηλέφωνο Επικοινωνίας, για  περισσότερες  πληροφορίες, είναι  213 2019352 και  2132019353

Η παρούσα αναρτάται  στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δημοτικού Καταστήματος και στη ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις-(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς) .
 3. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα   στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς)
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής  Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής  Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.