Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

post
06/10/2014 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγία Βαρβάρα  1/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 10107

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγίας  Βαρβάρας  –   Αττικής

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.06.2011).

4. Το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΣΤ.1 1.2 του ν.4093/2012.

5.Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

6.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καλύψει μια (1)  θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τα καθήκοντά του θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σε  θέματα δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, διαχείρισης δράσεων έρευνας και συλλογής στοιχείων που αφορούν στο κοινωνικό, πολιτιστικό , οικονομικό περιβάλλον  στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση μαζί με το βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους  του Α΄μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17 ) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007. Η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου και μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας με σχετική αίτησή τους ( συνοδευόμενη με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά) για τρείς εργάσιμες (3) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ( Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας, Αριστομένους 8 τηλ. 2132019352/3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.