Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

post
16/01/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006) και σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Ο στόχος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι ο προσδιορισμός των βημάτων για την ανάπτυξη των Δήμων, αλλά και η βελτίωση της Διοικητικής τους ικανότητας.

Δείτε αναλυτικά το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility