Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΔΟΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ο.Τ.Κ.Ζ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

post
26/11/2019 - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΔΟΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ο.Τ.Κ.Ζ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 153/22.10.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με προφορικές προσφορές, για την επιλογή εταιρείας μέλους ΕΔΟΕ που θα συλλέγει εγκαταλελειμμένα οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων αυτού.

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004 κάθε όχημα  που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2,παρ.2), χαρακτηρίζεται  εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ.116/2004 (αρ.9,παρ.1), είναι όχημα το τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε., με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

 

2.ΣΚΟΠΟΣ

Για το σκοπό αυτό πρέπει να επιλεγεί εταιρεία η οποία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς), τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί εγκαταλελειμμένα και Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία-ανακύκλωση.

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του  και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύετε η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η  ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στην Αγία Βαρβάρα καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, παράλληλα με την δημιουργία εσόδων στον Δήμο.

 

3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Δεδομένων των παραπάνω και έχοντας ιδίως υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Το Π.Δ.116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής.
 3. Την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-9-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
 4. Τον Ν.1650/86 άρθρα 11, 12, 28, 29, 30 (ΦΕΚ 160Α) περί Προστασίας Περιβάλλοντος.
 5. Τον Ν.3463/06(ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (αρ. 86 & 88).
 6. Τον Ν.3861/10(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) περί «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 8. Την υπ’ αρ. 478/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Ι. Πουλάκη για την μέριμνα περισυλλογής και απόσυρσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

 

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία για την ανάδειξη των πλειοδοτών – μισθωτών θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται στον 2ο  όροφο του δημαρχείου (Αριστομένους 8) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθ. 1 του Π.Δ. 270/81, άρθ. 72 παρ. 1 του ν. 3952/10) με τους εξής όρους:

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται

α) το ποσό των 100,00 ευρώ ανά Ι.Χ.Ε. χωρίς Φ.Π.Α.

β) το ποσό των 120,00 ευρώ ανά Φ.Ι.Χ έως 3,5 τόνους χωρίς Φ.Π.Α.

γ) το ποσό των 20,00 ευρώ ανά δίκυκλο – τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα χωρίς Φ.Π.Α.

Πλειοδότης ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Η αύξηση της πλειοδοτούσας προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά 5,00 ευρώ για τα α) και β) και 2,00 € για το γ)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 16/12/2019. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα καθώς και σε μία (1) ημερήσια τοπικής εμβέλειας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής ορίζεται η 18η /12/2019 στις 12 το μεσημέρι Η δημοπρασία εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν χωρίς διακοπή προσφορές, θα συνεχιστεί με απόφαση της Επιτροπής και πέραν της ώρας που καθορίζεται στη διακήρυξη, την ίδια ημέρα και θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται σε απλό χαρτί.

Για να γίνει κάποιο νομικό πρόσωπο δεκτό και να λάβει μέρος στη δημοπρασία υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού του, να προσκομίσει και να καταθέσει εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, μέχρι την 16/12/2019 όπως καθορίστηκε.

Η αίτηση-δήλωση συμμετοχής κάθε υποψήφιου θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικά του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων:

 1. Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
 2. Δεν εκκρεμεί κατά αυτού αίτηση πτώχευσης.
 3. Εάν είναι νομικό πρόσωπο ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση  εάν  είναι νομικό πρόσωπο ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση .
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του προκειμένου περί νομικού προσώπου, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ότι δεν τελεί σε κατάσταση παύσης εργασιών.
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του, προκειμένου περί νομικού προσώπου. Αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, η οποία κατά τη κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, επιδρά στη φερεγγυότητα του ή στη μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων του παρόντος, αποκλείεται της συμμετοχής στη δημοπρασία.
 6. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 7. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ.
 8. α) πρόσφατο πιστοποιητικό των τροποποιήσεων του καταστατικού του που έγιναν β) επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του και των τροποποιήσεών του και γ) εξουσιοδότηση προς τον εκπροσωπούντα αυτό να συμμετάσχει στη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του το συμμετέχον νομικό πρόσωπο.
 9. Βεβαίωση του Τμήματος Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει προς το Δήμο ληξιπρόθεσμη οφειλή ή ότι αυτή έχει ήδη υπαχθεί σε σχετική ρύθμιση και εξυπηρετείται κανονικά (την ίδια υποχρέωση έχει και ο εγγυητής σε ό,τι αφορά τυχόν δικές του οφειλές στο δήμο Αγ. Βαρβάρας).
 10. Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με το άρθ. 3 του Π.Δ.  270/81.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, για την ανάληψη των διά της παρούσας υποχρεώσεων του κλπ.
 12. Συμβόλαια και Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεως του οικείου υποθηκοφυλακείου για τα ακίνητα της κυριότητας του μισθωτή ή του Εγγυητή του. Εάν κατέχει ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία ο μισθωτής, δεν απαιτείται να διαθέτει ακίνητη περιουσία ο εγγυητής του.
 13. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.
 14. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης θα αναγράφεται ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. ή δεν έχει κριθεί έκπτωτη.
 15. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 16. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).
 17. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικών I.S.O 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Περιβάλλοντος.
 18. Προσφορά τιμής ανά όχημα που θα επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες τους για τις συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων
 19. Όλα τα παραπάνω αφορούν και τυχόν συμμετοχή φυσικού ή φυσικών προσώπων που είναι μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε.

Κάθε ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία υποχρεώνεται με ποινή αποκλεισμού του:

 1. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κύριο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη. Η εγγυοδοσία θα είναι έγγραφη,  με υπεύθυνη ανέκκλητη δήλωση του εγγυητή ότι α) έλαβε πλήρη γνώση όλων ανεξαίρετα των όρων της δημοπρασίας τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και ότι ευθύνεται αλληλέγγυα και στο ολόκληρο με τον πλειοδότη ως αυτοφειλέτης, για την υπογραφή και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων σύμβασης, που θα υπογραφεί από τον πλειοδότη/ανάδοχο και τον εγγυητή του με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, με παραίτησή του από το δικαίωμα προβολής της ένστασης  διαίρεσης και δίζησης,
 2. Να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της, ποσού 300,00 ευρώ. Η εγγύηση αυτή αφορά στη συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία και επιστρέφεται στον ανακηρυχθέντα πλειοδότη/ανάδοχο και σε κάθε συμμετέχοντα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης α) με άλλη καλής εκτέλεσης όλων ανεξαίρετα των όρων της σύμβασης (η οποία θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της, με δήλωση από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ελευθέρωσης του εγγυητή), με την οποία η Τράπεζα ή το Τ.Π.Δ. θα εγγυάται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας υπέρ του πλειοδότη ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα  παραιτουμένη του δικαιώματός της διαίρεσης και δίζησης, διπλάσιου ποσού, για την καλή εκτέλεση όλων ανεξαίρετα των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και του μισθωτηρίου. Η αναφερόμενη παραπάνω ως στοιχείο (α) εγγυητική επιστολή, για την από τον πλειοδότη καλή εκτέλεση και τήρηση όλων ανεξαίρετα των όρων της σύμβασης, θα επιστραφεί στον πλειοδότη/ανάδοχο, με δήλωση από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας ελευθέρωσης του εγγυητή,  μετά τη λήξη της σύμβασης. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να δεκτή την καταβολή ισόποσων μετρητών αντί της παραπάνω εγγυητικής επιστολής που θα επιστραφεί ατόκως με τη λήξη της σύμβασης και υπό τον όρο ότι δε θα υπάρχει λόγος κατάπτωσης σε βάρος του αναδόχου.

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα ελέγξει την πληρότητά τους. H Επιτροπή Διαγωνισμού δικαιούται να ζητά από τους ενδιαφερόμενους κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία γραπτή ή προφορική, για τη προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν και να ζητά να συμπληρώσουν τη προσφορά τους ή να προσκομίσουν (εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του παρόντος) συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού τους, μέσα στη προθεσμία που θα τους τάξει.

Η παραπάνω Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει κατά τη κρίση της όσους δεν κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εάν τα κατατεθέντα από αυτούς κρίθηκαν ανεπαρκή ή ελλιπή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα συνέλθει στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με πρόσκληση του Προέδρου της, θα επανελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της κάθε αίτησης – δήλωσης συμμετοχής και αφού μελετήσει όλους τους φακέλους που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους, θα αποκλείσει όσους, κατά τη κρίση της, δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της διακήρυξης και θα ανακηρύξει όσους μπορούν να συμμετάσχουν στη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία και του τελικού πλειοδότη.

Σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας για λόγους ανώτερης βίας ή για οποιοδήποτε λόγω η Επιτροπή θα καλέσει στη συνέχεια με τηλεφωνική πρόσκληση ή με τηλεομοιοτυπία ή με παράδοση σχετικής πρόσκλησης, την ημέρα και την ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για τη συνέχιση της διεξαγωγής της.

Όσοι δεν προσκληθούν να συμμετάσχουν στην φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για το ύψος του προσφερόμενου κατά περίπτωση τιμήματος, αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της δημοπρασίας και τους επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

Είναι περιττή και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης, εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, για το ύψος του προσφερομένου τιμήματος, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσει την επανάληψη ή την ματαίωση της δημοπρασίας ως ασύμφορης.

Κατά την έναρξη της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα κηρύξει την έναρξή της, θα ανακοινώσει τις ήδη υποβληθείσες γραπτές προσφορές και θα καλέσει όσους προκρίθηκαν να συμμετάσχουν και να παραβρίσκονται κατά τη διεξαγωγή της φανερής προφορικής δημοπρασίας, να δηλώσουν τις προσφορές τους για το ύψος του προσφερόμενου κατά περίπτωση τιμήματος για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα.

Μετά από τρίτη πρόσκληση και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες προσφορές, θα ανακηρύξει τους πλειοδότες σύμφωνα με τον παρακάτω 7ο όρο της παρούσας.

Η κατακύρωση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή.

Όσοι συμμετάσχουν στην ανοιχτή προφορική δημοπρασία οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στον τόπο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής της, μαζί με τον εγγυητή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την έναρξη της δημοπρασίας, καταθέτοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη, ο οποίος υπογράφει.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον  κάθε πλειοδοτούντα  και η  δέσμευση αυτή μεταφέρεται  με αλληλοδιαδοχή από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτήν και καθίσταται ανάδοχος με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δημοπρασίας.

Πλειοδότης θα ανακηρυχτεί όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το μεγαλύτερο (του καθορισμένου ως ελάχιστου) τίμημα  για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει με τον εγγυητή του μέσα σε  δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την υπογραφή της σύμβασης, με βάση τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο πλειοδότης δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, με έξοδα τους, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν,  επιπρόσθετα ενέχονται και οι δύο για την διαφορά  «επί έλλαττον» του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για τις δαπάνες στις οποίες έχουν υποβληθεί για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη (φακέλων συμμετοχής και προσφοράς  κλπ), αφού ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δεν δεσμεύεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή την τελική υπογραφή της σύμβασης και δικαιούται να αποφασίσει την αναβολή, επανάληψη ή ματαίωση του. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, για αποζημίωση από τη μη επιλογή του ή την καθυστέρηση έγκρισης ή τη μη έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για οποιοδήποτε λόγω, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Το τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας, θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» και «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.
 3. Το τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το Π.Δ. 116/04, ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα» οχήματα και ΟΤΚΖ να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.
 4. Το τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).
 5. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός),

β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, 

γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος,

δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.

 1. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας.
 2. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί).
 3. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του οχήματος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου, κ.λ.π.)
 4. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των οχημάτων (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συμβαλλομένων.
 5. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το όχημα από τη στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
 6. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε δυο (2) φορές την εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και με την χρήση ενός (1) γερανού της συνεργαζόμενης εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση.
 7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τις παραπάνω υπηρεσίες θα προσκομίζει στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου μας, η συμβαλλόμενη εταιρεία ανά τρίμηνο.
 8. Ο πλειοδότης επιπρόσθετα υποχρεούται:

 

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο πλειοδότης θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το ποσό που θα αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο όχημα και για το σύνολο των οχημάτων που έχει περισυλλέξει, ανά μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες.
 2. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στο τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του γερανοφόρου που το παρέδωσε.
 3. Ο πλειοδότης/ανάδοχος υποχρεούται μετά την συλλογή των οχημάτων να τα φυλάει σε ασφαλή δικό της χώρο για 10 ημέρες από την παραλαβή τους. Στο διάστημα αυτό θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να ζητήσουν την επιστροφή τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο συμφωνημένο ποσό σύμφωνα με την προσφορά του πλειοδότη/αναδόχου. Μετά την παρέλευση του διαστήματος μπορεί να τα προωθήσει στη διαδικασία ανακύκλωσης.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας/ανάδοχου είναι ένα (1) έτος με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τυχόν οφειλές τους έναντι του Δήμου.
 4. Οι εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία ανακυκλώνουν τα φέροντα υλικά από τα παραληφθέντα ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ρυπογόνα στοιχεία: μπαταρίες, ελαστικά, λιπαντικά τα οποία θα μεταφέρονται στις αντίστοιχες για καθένα από αυτά, εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

4.Όλα τα έξοδα σύναψης της σύμβασης και των γενομένων δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μισθωτή και προκαταβάλλονται απ’ αυτόν πριν την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

 1. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή το αποτέλεσμά της κριθεί κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ασύμφορο, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι ο διαγωνισμός κριθεί ασύμφορος, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση της εργασίας συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 2. Ο Δήμος δεν  δεσμεύεται  στην  πραγματοποίηση   ακριβούς  ποσότητας  που  θα συλλέγεται εντός του έτους.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι:

 1. H προσφορά με τη μεγαλύτερη καταβολή τιμήματος ανά περίπτωση οχήματος προς το Δήμο Αγίας Βαρβάρας για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ.
 2. Η αξιολόγηση περαιτέρω ουσιαστικών και τυπικών προσόντων της εταιρείας, που παρέχουν αντισταθμιστικά οφέλη προς τον Δήμο.
 3. Η διάθεση όλων των κατηγοριών γερανοφόρων οχημάτων για την περισυλλογή όλων των τύπων οχημάτων.

 

10.ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

-δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

-αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση

-δεν αντεπεξέρχεται επαρκώς και εμπρόθεσμα  στους όρους της σύμβασης

-αμελεί τις συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Δήμου στα τακτά χρονικά διαστήματα.

-και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

 

11.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι  ενστάσεις κατατίθενται  στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την επόμενη  ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού και αφού ανοιχθούν οι προσφορές, μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας  του.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν τις εργάσιμες ημέρες από τις  7.30 πμ  έως τις 2:30μ.μ. , στο  γραφείο του Τμήματος Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, (α΄ όροφος), να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης με βάση τους οποίους θα διεξαχθεί η δημοπρασία στις 18/12/2019 στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.