Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 242.800,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

post
23/05/2023 - Γραφείο Προμηθειών

Περίληψη

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι ενέργειες ενημέρωσης – πληροφόρησης & ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ευρύτερα στην Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με τις εξής δράσεις:
1. Διεξαγωγή έρευνας για την ανταπόκριση του κοινού στην ένταξη και προοπτική του έργου στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη του Δήμου
2. Μελέτη Στρατηγικού Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Έργου
3. Καμπάνια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού για τη νέα χρήση του κτιρίου και των πράσινων διαδρομών
4. Branding / Σχεδιασμός ταυτότητας και εφαρμογές
5. Σχεδιασμός στρατηγικής και υλοποίηση περιεχομένου
6. Δημιουργία ανοικτής πλατφόρμας διαλόγου για την ανάδειξη ονόματος & Σχεδιασμός
7. Υλοποίηση Website, Αρχικοποίηση Social media, δημιουργία εφαρμογής app
8. Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικής καμπάνιας ενημέρωσης στα ΜΜΕ, με δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
9. Διοργάνωση Ημερίδων / Ανοικτών συζητήσεων προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε μία προσπάθεια γνωριμίας με το έργο
10. Δημιουργία δράσης παιδικού διαγωνισμού με θέμα τη Βιωσιμότητα
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ και συμπληρωματικών CPV:
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα δεδομένου ότι απαιτείται η συνδυαστική εκτέλεση όλων των προς ανάθεση υπηρεσιών από ένα ανάδοχο, για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης του έργου.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής .

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility