Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

post
01/05/2024 - Γραφείο Προμηθειών

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 132.746,98€ ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% & 24%).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος έως και την καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 17/05/2024 και ώρα 15.00.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/05/2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός :  Α. Σ. 349529.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των τμημάτων.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility