Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου» -Υπο έργο 1 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

post
19/01/2023 - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου» -Υποέργο 1 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.130.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

Το link του δημοσιευμένου διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ Συστήματος: 195286 με όλα τα έγγραφα της σύμβασης είναι:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και έχει κωδικό στο ΟΠΣ MIS 5037879.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.