Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη συσκευασία φαγητού για το πρόγραμμα σίτισης ΚΕΦΑ

post
18/12/2017 - Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικονομική
ΤΜΗΜΑ: Λογιστηρίου
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπαθανασάκη Αγλαΐα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αριστομένους 8 – Τ.Κ. 123.51
ΤΗΛΕΦ5ΝΟ : 213 20.19.329 – 330
Fax : 213 20 19 395

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: «Διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη συσκευασία φαγητού για το πρόγραμμα σίτισης ΚΕΦΑ.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας – Αττικής έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ αρ. φύλλου Α/147/8/8/16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Αρθ. 120 παρ.3 4412/16.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4038/12, ΦΕΚ-14/Α/02-02-12.
  4. Το Ν.4270/14 ΦΕΚ143/Α/28-6-14 αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
  5. Το άρθ.120 παρ.3/4412-16 όπως τροποιήθηκε με το άρθ. 22 περίπτωση 32 /4441-16.
  6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
  7. Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (αριθ. αποφ. 292/17)
  8. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον κ.α. 15-6699.009.
  9. Την από 23/11/17 Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.
  10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας για τη σχετική προμήθεια.

Σας γνωστοποιεί ότι η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών για τη συσκευασία φαγητού για το πρόγραμμα σίτισης ΚΕΦΑ.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη προσφορά σας καθημερινά κατά τις ώρες 8.00 – 15.00, το αργότερο μέχρι την 21/12/17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 (Αριστομένους 8, 1ος όροφος Γρ. Προμηθειών).

Κατά την υποβολή της προσφοράς παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης βάσει των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 21/12/17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00
Προϋπολογισμός δαπάνης 3.488,12 συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.