Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Εσόδων & Δημ. Περιουσίας

ΑρχικήΔιαδικασίεςΕσόδων & Δημ. Περιουσίας

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Τα επικαλούμενα τεκμήρια

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο θα απεικονίζεται η διαμόρφωση του αιτούμενου χώρου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (για τους δημότες).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.
 • Αντίγραφο άδειας Ο.Α.Σ.Α. αν από το δρόμο που θα γίνει η εργασία σύνδεσης διέρχεται λεωφορείο.
 • Στοιχεία εργολάβου που θα πραγματοποιήσει την εργασία.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους από την οικοδομική γραμμή του ακινήτου έως τον αγωγό.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους της πρόσοψης του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.
 3. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται από τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογούν (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).
 6. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιότερη της τελευταίας τετραετίας απαιτείται βεβαίωση περαίωσης εργασιών από μηχανικό ή πρόσφατη αναθεώρηση εργασιών της άδειας οικοδομής ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγιο εργασιών (τοποθέτηση εξωτερικών πορτών, παραθύρων ή ειδών υγιεινής) που πραγματοποιήθηκαν μετά την τετραετία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Διάγραμμα της περιοχής.
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την πολεοδομία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία).
 5. Παράβολο (185,00€) που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.
 6. Βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογεί (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών) στην περίπτωση που δεν διευκρινίζονται στο συμβόλαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
 2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 3. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
 4. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΔΕΗ.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη ακινήτου.
 4. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού κοινόχρηστου ΔΕΗ (εάν υπάρχει).
 5. Έγγραφο (πίνακας χιλιοστών ή βεβαίωση μηχανικού) με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων (εάν αυτά δεν καταγράφονται στο συμβόλαιο του ακινήτου).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. 2. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τη ΔΕΔΔΗΕ με την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος του ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.