Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δημοτολόγιο

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με όλες τις μεταβολές
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών

Πρότυπα Αρχεία:

Η υποβολή αιτήσεων για την αλλαγή επωνύμου των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια ή στα  Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτική Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά στην πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και στην  πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς  και  ο  εξελληνισμός του ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 2573/1953 (241 Α΄) «Αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου. 

Ως  σοβαροί λόγοι νοούνται,  για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά   προβλήματα, τα οποία  δημιουργούνται από επώνυμα : α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του ή του γονέα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου, στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς, ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη.
 2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο αρρένων, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Πιστοποιητικό περί της στρατολογικής κατάστασης (τύπου Β), προκειμένου για άνδρες
 6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Παράβολο δημοσίου 15€
 8. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (περίληψη της ζητούμενης μεταβολής, που πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσίευσης να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του).
 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Πρωτότυπη Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης
 5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας από τα δημοτολόγια που είναι εγγεγραμμένη -ζητείται αυτεπάγγελτα
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι)-ζητείται αυτεπάγγελτα
 4. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης
 5. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 1. Αίτηση του γονέα
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και Πιστοποιητικό περί Μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 1. Aίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την ένδειξη ανάκτηση πατρικού επωνύμου
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Εξουδιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρεβρεθεί ο ίδιος
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ
 5. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών (μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος)
 6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
 3. Πιστοποιητικό γέννησης, το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας ή επικυρωμένο από την Πρεσβεία της εκάστοτε χώρας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας και μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 7. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει τα τέκνα να αναφέρονται ονομαστικά στην απόφαση της Περιφέρειας και να προσκομισθούν οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και σε περιπτώσεις που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, πιστοποιητικό γεννήσεως (επίσημη μετάφραση) και πρωτότυπο ξενόγλωσσο.

Αίτηση

Πιστοποιητικό ανυπαρξίας από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο

Πρόταση του Δ/ντή του οικείου στρατολογικού γραφείου

 1. Aίτηση
 2. Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για όσους κυρύσσονται σε αφάνεια
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας από τα μητρώα αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
 3. Σύμφωνη πρόταση του Δντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου
 4. Υπεύθυνη δήλωση
 1. Aίτηση
 2. Αρνητική βεβαίωση αν κάποιο απ’ τα δικαιολογητικα δεν είναι δυνατό να εκδοθεί
 3. Βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το δικαιολογητικό με βάση το οποίο έχει γίνει η εγγραφή της ενδιαφερόμενης (αν η ενδιαφερόμενη γράφτηκε με πιστοποιητικό από άλλο δήμο)
 4. Βεβαίωση Διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία τις σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνοχρονολογία γεννήσεως
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
 5. Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης
 6. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης με ακριβή τόπο γέννησης ή Βεβαίωση Υπουργείου Εξωτερικών- ΚΕΠΠ Απόδημων Ελλήνων για την ακριβή τοποθεσία (η βεβαίωση ζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Εξουσιοδότηση (εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο).

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερόμενου, αν είναι ενήλικος, ή του γονέα του αν είναι ανήλικος
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
 6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα από τον τόπο γέννησής του.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων άλλου δήμου του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων (μεταφρασμένη από Δημόσια αρχή).
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Δύο φωτογραφίες
 8. Διαβατήριο
 9. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από προξενική αρχή ή δημόσια αρχή αν κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο.
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως (με μεταβολές)
 3. Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων
 4. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελληνοποίησης ενός εκ των γονέων.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την χώρα προέλευσης των γονέων (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από Δημόσια αρχή).
 6. Δύο φωτογραφίες

Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 5. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 1. Aίτηση
 2. Βεβαίωση δήμου για μη εγγραφή σε δημοτολόγια (Όταν ζητείται εγγραφή στο δημοτολόγιο τόπου μόνιμης κατοικίας)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 4. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για ομογενή που πολιτογραφείται και κατοικεί στο εξωτερικό
 5. Αστυνομική ταυτότητα
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 7. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Απόφαση νομαρχίας για επανεγγραφή στο μητρώο αρρένων
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για διετή κατοικία στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνει ότι “δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να εγγραφούν στα δημοτολόγια εκείνου που έχει την επιμέλεια
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας από όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η εφ’ άπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Aίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου (Στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου)
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση (Ο Δήμος χορηγεί το έντυπο)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία ( ζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (ζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)
 5. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα αγόρια)
 6. Αστυνομική ταυτότητα

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση

* Όταν υπάρχουν μεταβολές οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου, διαζυγίου, τέκνων εκτός γάμου απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 1. Aίτηση
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι είναι άγαμος
 1. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής (από τον άλλο Δήμο ή Κοινότητα)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Eάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της Ληξιαρχικής Πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα..
 • Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.
 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋπόθεση, για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας, είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). Ακόμη, απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

 1. Αίτηση του γονέα ή του ιδίου αν είναι άνω των 18 ετών
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

 • Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
 • Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
 • Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
 • Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 δυο πολιτών (με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής )

Πρότυπα Αρχεία:

Για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, απαιτείται:

 • η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.

Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται:

 • εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Διαβατηρίου η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.

 1. Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του έχοντα έννομο συμφέρον
 2. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/86 από δύο μάρτυρες (μία για τον κάθε ένα)
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.