Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποτελέσματα για την πλήρωση 17 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

post
03/03/2015 - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)
Αγία Βαρβάρα, 27/2/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ 5553

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην Αγία Βαρβάρα , σήμερα 27/2/20015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ στα γραφεία  της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β,  συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 57/11-12-2014 (ΑΔΑ Ω1Ι6ΟΡΑΘ-7ΔΕ) απόφαση του Δ.Σ , αποτελούμενη από την κ. Σιούτη-Κορνελάκη Αντωνία (Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β), την κ. Κοσμίδου Σοφία (Αντιπρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β)  και τον κ. Μπερή Σταμάτη ( μέλος του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β),  με σκοπό την σύνταξη των οριστικών πινάκων μοριοδότησης -κατάταξης των υποψηφίων της  με αριθμ.  5343/19-12-2014 προκήρυξης  για την πλήρωση 17 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) για την περίοδο 2014-2015.

Η ανακοίνωση , δημοσιεύθηκε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού Αττικής , στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Αιτήσεις για όλες τις θέσεις κατέθεσαν 37  άτομα .

Η μοριοδότηση η οποία έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Οργανωτικό Πλαίσιο της ΓΓΑ, ολοκληρώθηκε στις 12/2/2015   και συντάχθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης. (Πρακτικό με αριθ. Πρωτ 5495/12-2-2015 ).  Οι πίνακες  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή εντάσεων επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης  ήτοι έως τις 22/2/2015.

Ένσταση υπέβαλαν τέσσερα (4) άτομα (επισυνάπτεται το πρακτικό συζήτησης των ενστάσεων με Α.Π 5552/26-2-2015)

Οπότε οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης-κατάταξης των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης είναι (επισυνάπτονται)

Σε αυτό το σημείο λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
ΣΙΟΥΤΗ-ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.