Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

post
17/09/2021 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αριθμ. 188

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 6115/τεύχος Β΄/31.12.2018).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει χωρίς αντιμισθία στα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου Αγίας Βαρβάρας ως εξής:

  1. Στο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Ξανθόπουλο την εποπτεία των Κέντρων Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  2. Στο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Περάκη την εποπτεία και τον συντονισμό για θέματα ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ και ενεργειακών κοινοτήτων.
  3. Στο δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Κλειτσή την εποπτεία λαϊκών αγορών και πανηγύρεων.
  4. Στη δημοτική σύμβουλο Θεοδώρα Μαρία Μαρσώνη την εποπτεία ισότητας των φύλων και το συντονισμό για θέματα εθελοντισμού & νέας γενιάς καθώς και σε θέματα που αφορούν την φροντίδα αδέσποτων ζώων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά  σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.