Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ανάδειξη μελών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπών

post
11/02/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αγία Βαρβάρα    8-2-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ    1187
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Διοικητικών Υπηρεσιών  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ       : Διοικητική
ΓΡΑΦΕΙΟ         : Δημοτικού Συμβουλίου                                       
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ      :  Αριστομένους  8  –   Τ.Κ. 123.51
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 213 20 19 344/345  
Fax                : 213 20 19 395                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Αγίας  Βαρβάρας Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.    Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.    Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.    Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Την ανάγκη ανάδειξης μελών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπών για:
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Σύμβουλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση  της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για όλες τις προμήθειες και εργασίες του Π.Δ. 28/80  του ΔΚΚ και του Ν. 3731/2008, για το έτος 2013
β) Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/80  άρθρο 64)
γ) Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβουλών με τους αναπληρωτές τους ως μελών της  επιτροπή παραλαβής έργων άξιας μέχρι του ποσού των  5.869,41 €  για το έτος 2013
δ) Ορισμός  δυο Δημοτικών Συμβουλών  ως μελών της  επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιουμένων Δημοτικών ακινήτων για το έτος 2013
ε) Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων
6.    Τις υπηρεσιακές  ανάγκες του Δήμου μας.

Γνωστοποιούμε:
Ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου την Τετάρτη 13/2/2013 και ώρα 12:00 μ. θα διεξάγει δημόσια   κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβούλων, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές: 
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Σύμβουλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση  της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για όλες τις προμήθειες και εργασίες του Π.Δ. 28/80  του ΔΚΚ και του Ν. 3731/2008, για το έτος 2013
β) Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/80  άρθρο 64)
γ) Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβουλών με τους αναπληρωτές τους ως μελών της  επιτροπή παραλαβής έργων άξιας μέχρι του ποσού των  5.869,41 €  για το έτος 2013
δ) Ορισμός  δυο Δημοτικών Συμβουλών  ως μελών της  επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιουμένων Δημοτικών ακινήτων
ε) Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2013

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου.

O Διευθυντής
Δ/κων & Οικονομικών υπηρεσιών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΕ/Β΄

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.