Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΟΧ1/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙΣ1Ω6Θ-3Τ0 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6565 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΟΧ1/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΖ4Ω6Θ-Ρ7Ω 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6564 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΟΧ1/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΧΓΘΩ6Θ-ΔΦ7 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6563 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΔΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & ΤΠΕ ΑΔΑ: Ψ46ΑΩ6Θ-ΦΑΡ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6507 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ1/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΞ3Ω6Θ-ΒΣΒ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6562 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ1/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘ2ΚΩ6Θ-Κ71 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6561 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΡΤΩ6Θ-ΣΩ5 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6490 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ95Ω6Θ-ΝΟΣ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6560 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΞΧΩ6Θ-Ο9Β 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6513 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΩΑΩ6Θ-ΑΚ4 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT 24.000Btu ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΚΩΩ6Θ-Λ4Ο 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΘΟΩ6Θ-12Τ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδέσμευση. ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω88ΘΩ6Θ-76Π 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6541 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Κ94Ω6Θ-7ΩΚ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6540 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
επιβολή προστίμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΒ9Ω6Θ-Δ0Σ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6522 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΗΝΩ6Θ-ΛΒΔ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6512 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩΛ0Ω6Θ-Υ76 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6185 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ο3ΕΩ6Θ-ΥΒ0 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6184 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΝ30ΟΡΑΘ-ΣΙΑ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 10980 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε83 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΘΒΩ6Θ-117 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 6433 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.