Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΧΕΠ Β 283 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΛ0ΗΟΡΑΘ-0ΦΟ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 283/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων μετά από Φυσικές Καταστροφές
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ΑΔΑ: 61Ο0Ω6Θ-3ΛΟ 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 10297 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 282 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΙΦ4ΟΡΑΘ-ΨΧ0 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 282/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΕΙΤΟΡΑΘ-ΔΛ3 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ9ΒΗΟΡΑΘ-ΨΡΚ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 11228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ7Π0ΟΡΑΘ-ΡΑΣ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 11227 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (από 8.9.2019 έως 6.11.2021).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΧ4Ω6Θ-05Υ 10/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από 8.9.2019 έως 6.11.2021).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60Ρ5Ω6Θ-Θ3Μ 10/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 8.9.2019 έως 6.11.2019).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΚ8Ω6Θ-Μ97 10/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 102 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 281 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΕ02ΟΡΑΘ-9ΝΦ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 281/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 257 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΠΘΦΟΡΑΘ-Β45 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 257/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 280 ΣΑΚΟΒΑ ΖΩΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠΔΨΟΡΑΘ-Ο3Ω 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 280/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 279 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΒΣΩΟΡΑΘ-Η8Ρ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 279/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 278 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΨΨΖΟΡΑΘ-6ΕΕ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 278/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 80 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Φ27ΟΡΑΘ-ΨΜΖ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 80/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 79 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΧΡΤΟΡΑΘ-ΔΛΤ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 79/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 78 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΜΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΟΦΡΟΡΑΘ-Ι7Η 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 78/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 77 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΞΝΠΟΡΑΘ-ΘΕΜ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 77/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 277 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΚ78ΟΡΑΘ-3ΗΚ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 277/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 276 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 69Ρ7ΟΡΑΘ-ΖΔΘ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 276/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.