Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Τροποποίηση της 36/15.6.2021 απόφασης περί ορισμού ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής βάσει μορίων δημοτικών παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2020-2021
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΨΥΩ6Θ-74Θ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 58 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της 35/15.6.2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΧΕΩ6Θ-Β7Κ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί διατήρησης ή κατάργησης θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Ξ1Ω6Θ-1ΘΗ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών διευκόλυνσης εισόδου σε κατοικία επί οδού Δούσμανη
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΕΝΟΩ6Θ-5ΦΝ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΘΙ8Ω6Θ-Ρ65 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού για τα κέντρα δια βίου μάθησης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΓ4Ω6Θ-ΓΟΑ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 199 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της με αρ. 123/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρόσληψης παιδαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά Δήμου Αγίας Βαρβάρας με κωδικό ΟΠΣ 5002499, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΚΘΩ6Θ-ΨΡΘ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 204 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Δ.Ε
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΞ33ΟΡΑΘ-7Β0 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 45/2021 Αρ. Αποφ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέων πεζόδρομων και συντήρηση υπαρχόντων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 581.000€ και επαναδημοπράτησή του
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ1ΙΩ6Θ-ΠΑΚ 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 176 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ0ΖΩ6Θ-ΧΦΛ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 195 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚ17Ω6Θ-ΑΨΠ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΥΛΩ6Θ-ΦΜΤ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 196 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πίνακες κατάταξης- επιλογής των υποψηφίων που αφορούν στη με αριθμ. Πρωτ 13206/26-8-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού στα πολιτιστικά τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί χοροί, Θεατρικό Εργαστήρι), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΛΣΝΟΡΑΘ-ΩΝΤ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 13206 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πίνακας επιλεγομένων της με Α.Π 13198/24-8-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΞΕΒΟΡΑΘ-Μ4Σ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 13198 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικών των επιτροπών κατάταξης –επιλογής των υποψηφίων της με Α.Π. 13206/26-8-2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί χοροί, Θεατρικό Εργαστήρι), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΛΡΨΟΡΑΘ-Λ1Ω 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42/2021 Αρ. Αποφ.: 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αίτημα συμμετέχοντος στα αθλητικά τμήματα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Γ72ΟΡΑΘ-77Θ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 47/2021 Αρ. Αποφ.: 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2021.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΑ7ΣΟΡΑΘ-7ΧΕ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 46/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα Νοσηλεύτρια Δ.Ε.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΘ5ΘΟΡΑΘ-1ΓΤ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 45/2021 Αρ. Αποφ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε μισθολογικό κλιμάκιο του 4354/2015 (76/Α΄).
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΗΣΥΟΡΑΘ-ΓΥΚ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 44/2021 Αρ. Αποφ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης-επιλογής των υποψηφίων της με Α.Π 13198/24-8-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΡΟ1ΟΡΑΘ-ΟΝΚ 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43/2021 Αρ. Αποφ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.