Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Περί έγκρισης της 284/2022 απόφασης Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΝ5Ω6Θ-ΓΗΤ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 267 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάς χειρουργικών μασκών για παιδιά και ενήλικες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΡΛΩ6Θ-ΦΤΛ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 272 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών του ΟΑΕΔ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ9ΘΩ6Θ-12Σ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 271 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση τιμής στον Ελβετό οδοντίατρο Ζουλιέν Γκριβέλ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ω23Ω6Θ-Ε2Ρ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αιτήσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής, βάσει μορίων, βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΞΔΩ6Θ-Ψ9Σ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού της συμπληρωματικής Κατανομής 2022, στη Σχολική Επιτροπή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΒΦΑΟΞΣΔ-ΣΩ0 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 43 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού της Γ΄ Κατανομής 2022, στη Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έκτακτων και απρόβλεπτων δαπανών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΡΠΥΞΟΞΣΔ-ΔΚΡ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 42 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης πετρελαίου θέρμανσης
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 965ΔΟΞΣΔ-Δ2Ι 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 41 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης πετρελαίου θέρμανσης»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 93ΞΕΟΞΣΔ-Ξ0Ρ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 44 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερβάσεων εσόδων, ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσεως, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έτους 2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΝΡΩ6Θ-ΕΝΗ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Α6ΥΩ6Θ-3Ι0 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 270 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω30ΠΩ6Θ-ΖΞΚ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 269 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλών και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΩΧΩ6Θ-1Ρ9 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 268 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΖΙΩ6Θ-72Ρ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 265 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 17/2022 απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή έτους 2022 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω36ΠΩ6Θ-ΞΜ6 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 264 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 16/2022 απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την Γ΄ Κατανομή έτους 2022 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΜΕΩ6Θ-ΝΤΠ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 263 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου ανακύκλωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΒ3Ω6Θ-9Β8 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 266 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης σύμβασης προμήθειας καθαριστικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΗΔΩ6Θ-ΨΙΠ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 262 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 632ΕΩ6Θ-Υ9Γ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 261 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης περί έγκρισης από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αγορές του 7ου Δημοτικού Σχολείου»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΑ3ΧΟΞΣΔ-ΧΛΖ 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 43 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ