1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σκοπός τους είναι η προώθηση τοπικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί πλέον μια μόνιμη εσωτερική διαδικασία και σύστημα προγραμματισμού κάθε Δήμου  που προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του με απώτερους στόχους:

  • Την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης η οποία περιλαμβάνει: α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.
  • Την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού. Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της.
  • Την ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου. Ο ρόλος του Δήμου είναι να μεριμνά για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι, άλλοι φορείς του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια).

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δημοτική  περίοδο 2014 – 2019 καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/Β/4-11-2014.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2008-2010