Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Οργάνωσης

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Οργάνωσης

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης επιμελείται την γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, παρακολουθεί και υποστηρίζει τη Διοικητική λειτουργία των Τμημάτων τα οποία ανήκουν Διοικητικά στην Διεύθυνση. Καταρτίζει κάθε διοικητικό έγγραφο και τηρεί τα απαραίτητα βιβλία.Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων.Προωθεί αιτήματα γονέων για μετακίνηση παιδιών από παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό σε άλλο, αν υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.Υποβάλει έντυπα ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου που συμπληρώνουν οι γονείς κατά την εγγραφή αλλά και την διαγραφή τους από το Σταθμό.Είναι αρμόδιο να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό με τα αναγκαία τρόφιμα, λοιπά υλικά και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Μεριμνά για την είσπραξη τροφείων των νηπίων και παρακολουθεί την τακτοποίηση των οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους γονείς που καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών τους συμμετοχών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής οικονομικών συμμετοχών, εισηγείται σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.Εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών.Προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι της Διεύθυνσης με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης.Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.Ευθύνεται και φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανώτερων διοικητικών επιπέδων.Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες.Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση.Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών.Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.Είναι υπεύθυνο για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας.Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι-στήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό,ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.Συντονίζει την ανάρτηση στο διαδίκτυο των προβλε-πόμενων από το νόμο πράξεων ατομικών και συλλογικών οργάνων της Διεύθυνσής τους, στο Πρόγραμμα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις με το προσωπικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ.).Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΝΑ Προϊστάμενος/η 2105617189 annas@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.