1

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση. Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προ-γραμμάτων Δράσης.

Συνεργάζεται Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και τις λοιπές Διευθύνσεις του Δήμου με σκοπό το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτάσεων, την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών εσωτερικά και προς τους πολίτες και γενικότερα για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Δήμου.