ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ

Γενική Γραμματέας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας από το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα είναι η Αργυρώ Τσουλούφα.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο. Είναι πτυχιούχος Τμήματος Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα.

Εργάστηκε από το 2004 μέχρι το 2010 σε δικηγορικά γραφεία, ως συνεργάτης σε θέματα δημοσίου δικαίου.

Από το Γενάρη του 2011 έως τον Αύγουστο του 2014 κατείχε τη θέση Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Βύρωνα με αντικείμενο απασχόλησης θέματα δημοσίου δικαίου οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.

Έχει συνεργαστεί με το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως επιστημονικός σύμβουλος στο πλαίσιο Α) του Υποέργου με τον τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης» της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση»,το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 1.2 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Β) του Υποέργου με τον τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών της ΑΔΕΔΥ», το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 1.2 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Έχει συμμετάσχει ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτιδα στη «Μονάδα υποστήριξης και παρακολούθησης ΙΙ φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ-Β’ ΦΑΣΗ». Το έργο αφορά τη δημιουργία μονάδας υποστήριξης και παρακολούθησης (ΙΙ) των φορέων υλοποίησης του προγράμματος «Ψυχαργώς». Οι αρμοδιότητες περιλάμβαναν την παροχή νομικών συμβουλών και την επίλυση νομικών θεμάτων.

Επίσης έχει εργαστεί ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτιδα στο έργο «Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για την εκπόνηση νομικών μελετών σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαική Ένωση (European Union Agency for Fundamental Rights 2-2007-3100-01,Lot 6: Greece).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα (Σεμινάριο Καταρτισης στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)», Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ με κωδικό : 80044Δ12 και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Δράση του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013,κ.α.).

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας :

  • Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
  • Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
  • Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
  • Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου
  • Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
  • Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
  • Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος