Προγράμματα Υποστήριξης της Απασχόλησης

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αξιοποιεί πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης:

Σε συνεργασία με τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και τις Τεχνικές Σχολές προγράμματα για την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σπουδαστών και φοιτητών, διαφόρων ειδικοτήτων, στις υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση στο πλαίσιο Κοινωφελούς Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Προγράμματα επιχορηγούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Πληροφορίες:  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 2132019307,308