Διανομή ΤΕΒΑ Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στον χώρο της πρώην Βιοχρώμ