1

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, προκειμένου να συγκροτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

 1. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
 2. Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
 3. Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
 4. Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα,
 5. Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
 6. Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
 7. ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
 8. Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
 9. Εκπροσώπων του τοπικού συμβουλίου νέων,

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους, για τη συμμετοχή τους, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

Το σχετικό έγγραφο – δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να επιδοθεί στο Γραφείο Δημάρχου, Αριστομένους 8, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 22/3/2013.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σε δημόσια και δημοτικά κτίρια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ