Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας.»