Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ειρήνη Ανδρουλάκη

  • Εποπτεία των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
  • Υπογραφή των σχετικών με τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής διοικητικών  εγγράφων και αλληλογραφίας.

Αυγουστίνα ( Χρίστινα) Καλή

  • Εποπτεία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
  • Εποπτεία του Κέντρου  Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και την υπογραφή των σχετικών με τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών διοικητικών  εγγράφων και αλληλογραφίας.

Σοφία Κοσμίδου

  • Εντοπισμό των προβλημάτων που επηρεάζουν την αισθητική και λειτουργικότητα της πόλης (φθορών, βλαβών, αυθαιρέτων κλπ ) και την προώθησή τους προς επίλυση και αποκατάσταση.
  • Εποπτεία των περιβαλλοντικών δράσεων και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Παναγιώτης Μπασόπουλος

  • Εντοπισμό και  μέριμνα, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου και τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής Διοίκησης, για την προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στην κοινωνική  ένταξη των Ελλήνων ΡΟΜΑ και στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με την υγεία, την εκπαίδευση, την ποιότητα της ζωής τους.