ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 84.026,80 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και με την άσκηση του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης 105.033,50  ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.