1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας», ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας», μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 230.207,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

CPV  : 37420000-8, 37440000-4, 37450000-7, 39113300-0, 43327000-1, 33100000-1   33141620-2, 42716110-2, 34922000-6.