ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση εγγραφής σε καταλόγους οικονομικών φορέων για το έτος 2018 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • Οδοποιία
  • Οικοδομικά
  • Υδραυλικά