ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 1. Ορίζουµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. ∆ηµήτριο Παγουρτζή, ως Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας στον οποίο δεν παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
  1. Την εποπτεία του Τµήµατος Εσόδων και της ∆ηµοτικής περιουσίας.
  2. Την υπογραφή των αναλυτικών καταστάσεων µισθοδοσίας και χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µισθοδοσίας για το προσωπικό, τα χρηµατικά εντάλµατα για την πληρωµή των ενοικιαζόµενων χώρων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων χρήσης τους, καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής κρατήσεων και κατανάλωσης ύδρευσης, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και ηλεκτρικού ρεύµατος.
  3. Την εποπτεία του Γραφείου Προµηθειών και την ευθύνη για την προετοιµασία και διεκπεραίωση όλων των προµηθειών του ∆ήµου.
  4. Την εποπτεία του Αυτοτελούς τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ).
  5. Την παρακολούθηση των θεµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και GIS, WI-FI spots καθώς και τη φροντίδα για την εφαρµογή µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικών προγραµµάτων µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
  6. Τη µέριµνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις και επεµβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη αποκατάστασης.
  7. Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου και σφράγισης καταστηµάτων και παρακολούθησης της σύννοµης λειτουργίας τους.
  8. Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  9. Την αρµοδιότητα για θέµατα διαφάνειας.
  10. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.