1

Απασχόληση – Κατάρτιση – Εκπαίδευση

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) ΓΣΕΕ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς