16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ( ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 24.6.2020)