Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
image_print
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Ω9Ω6Θ-ΨΣ5 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2067 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΓΖΩ6Θ-ΒΥΑ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1887 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 677ΞΩ6Θ-Μ4Ξ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2036/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 42 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΡΙΝΟΡΑΘ-Α79 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 41 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΝΦΠΟΡΑΘ-ΦΞΗ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 41 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΗΖΖΟΡΑΘ-73Λ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΠΞΩ6Θ-ΖΔ6 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση και διάθεση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΥΡΩ6Θ-Β1Ζ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΖ7Ω6Θ-16Ν 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΗΜ.:2026/15-2-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΚΑΩ6Θ-ΑΚΔ 14/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1961 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΟ2Ω6Θ-Ε3Ζ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1948 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 39 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΚΝΥΟΡΑΘ-ΘΣΙ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 18 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ Ν. ΞΑΝΘΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΝ68ΟΡΑΘ-ΜΨ9 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 18 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΟΗΩ6Θ-ΛΓΩ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1869 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ Β 17 ΤΣΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΣΜ3ΟΡΑΘ-ΠΘΚ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΜΣΩ6Θ-ΓΑ8 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1868 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ Κ 10 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ2ΟΧΟΡΑΘ-ΩΔΞ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Κ 10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 9 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΜΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΒΧΛΟΡΑΘ-869 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Κ 9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 68ΤΨΟΡΑΘ-Λ60 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Κ 8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 7 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΔΙ0ΟΡΑΘ-ΛΥΑ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Κ 7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO